Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-Egenine
  E329515
  阿拉丁
  6883-44-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E329515-25mg ≥98% 25mg ¥948.00
  E329515-100mg ≥98% 100mg ¥2836.00
 • (+)-荷包牡丹碱
  B1890
  485-49-4
  C20H17NO6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • (-)-Cyclocytidine hydrochloride
  C103233
  阿拉丁
  10212-25-6
  C9H11N3O4.HCl
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C103233-5g 98% 5g ¥259.00
  C103233-1g 98% 1g ¥103.00
  C103233-25g 98% 25g ¥982.00
 • (2S)-OMPT
  O335354
  阿拉丁
  1217471-69-6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O335354-500μg A solution in ethanol:chloroform (1:1),>98% 500μg ¥772.00
  O335354-1mg A solution in ethanol:chloroform (1:1),>98% 1mg ¥1469.00
 • (D)-PPA 1
  D287924
  阿拉丁
  1620813-53-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D287924-1mg -- 1mg ¥2120.00
 • (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
  P106007
  阿拉丁
  61-76-7
  C9H14ClNO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P106007-25g 99% 25g ¥190.00
  P106007-10g 99% 10g ¥99.00
  P106007-100g 99% 100g ¥861.00
  P106007-5g 99% 5g ¥87.00
  P106007-50g 99% 50g ¥289.00
  P106007-1g 99% 1g ¥30.00
 • (R)-苯肾上腺素盐酸盐
  P0398
  TCI
  61-76-7
  C9H14ClNO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P0398-25G 98.0%LC&T 25G ¥1025.00
  P0398-5G 98.0%LC&T 5G ¥340.00
 • (±) cis-2,5-Bis(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,3-dioxolane
  C353869
  阿拉丁
  116673-47-3
  C21O8H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C353869-1mg 98% 1mg ¥1016.00
  C353869-5mg 98% 5mg ¥2708.00
 • (±)-Anatoxin A Fumarate
  A336941
  阿拉丁
  64285-06-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A336941-1mg 98% 1mg ¥1692.00
 • (±)-CPSI 1306
  C286645
  阿拉丁
  1309793-47-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C286645-10mg ≥98%(HPLC) 10mg ¥2220.00
 • (±)-Metoprolol (+)-tartrate salt
  M111945
  阿拉丁
  56392-17-7
  C34H56N2O12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M111945-25g 98% 25g ¥882.00
  M111945-100g 98% 100g ¥2682.00
  M111945-5g 98% 5g ¥265.00
  M111945-1g 98% 1g ¥71.00
 • (±)-Nornicotine
  N113829
  阿拉丁
  5746-86-1
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N113829-1g 98% 1g ¥498.00
  N113829-250mg 98% 250mg ¥165.00
  N113829-10mg 98% 10mg ¥49.00
  N113829-50mg 98% 50mg ¥99.00
  N113829-5g 98% 5g ¥1498.00
  N113829-100mg 98% 100mg ¥116.00
 • (±)-Octopamine hydrochloride
  O101521
  阿拉丁
  770-05-8
  C8H12ClNO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O101521-25g 98% 25g ¥277.00
  O101521-100g 98% 100g ¥646.00
  O101521-1g 98% 1g ¥37.00
  O101521-5g 98% 5g ¥93.00
 • (±)-Synephrine
  S107340
  阿拉丁
  94-07-5
  C9H13NO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S107340-25g 98% 25g ¥504.00
  S107340-5g 98% 5g ¥184.00
 • (±)5-HETE
  H336046
  阿拉丁
  73307-52-5
  C20O3H32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H336046-25μg A solution in ethanol 25μg ¥589.00
  H336046-50μg A solution in ethanol 50μg ¥1117.00
  H336046-100μg A solution in ethanol 100μg ¥2119.00
 • 1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidyl-D-myo-inositol 4,5-bisphosphate
  D335803
  阿拉丁
  120595-88-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D335803-1mg ≥98% 1mg ¥4007.00
  D335803-100μg ≥98% 100μg ¥522.00
 • 1,2-双(2-氨基苯氧基)乙烷-N,N,N',N'-四...
  B3895
  TCI
  85233-19-8
  C22H24N2O10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B3895-1G 97.0%LC 1G ¥620.00
  B3895-100MG 97.0%LC 100MG ¥110.00
 • 1-(2-Deoxy-2-fluoro-β-D-arabinofuranosyl)-5-iodouracil
  D122949
  阿拉丁
  69123-98-4
  C9N2O5FIH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D122949-25mg 98% 25mg ¥2757.00
  D122949-5mg 98% 5mg ¥690.00
 • 1-Acyl-PAF
  A336030
  阿拉丁
  84062-61-3
  C26NO8PH52
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A336030-5mg ≥98% 5mg ¥1517.00
  A336030-1mg ≥98% 1mg ¥441.00
 • 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
  A101238
  阿拉丁
  22059-21-8
  C4H7NO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A101238-250mg 98% 250mg ¥53.00
  A101238-100g 98% 100g ¥2014.00
  A101238-50mg 98% 50mg ¥38.00
  A101238-5g 98% 5g ¥174.00
  A101238-25g 98% 25g ¥504.00
  A101238-1g 98% 1g ¥58.00