Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (S)-西酞普兰草酸盐
  E0958
  TCI
  219861-08-2
  C22N2O5FH23
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0958-1G 98.0%LC&T 1G ¥1275.00
  E0958-200MG 98.0%LC&T 200MG ¥490.00
 • 4,4′-Dimethoxytrityl chloride
  D109292
  阿拉丁
  40615-36-9
  C21H19O2Cl
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D109292-500g >97.0% 500g ¥985.00
  D109292-100g >97.0% 100g ¥234.00
  D109292-5g >97.0% 5g ¥30.00
  D109292-25g >97.0% 25g ¥78.00
 • 4,4'-二甲氧基三苯甲基氯[羟基保护剂]
  D1612
  TCI
  40615-36-9
  C21H19O2Cl
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D1612-25G 97.0%LC&T 25G ¥610.00
  D1612-5G 97.0%LC&T 5G ¥210.00
 • 6-氨基己酸
  A0312
  TCI
  60-32-2
  C6H13NO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A0312-500G 98.0%T 500G ¥2250.00
  A0312-25G 98.0%T 25G ¥210.00
 • 6-氨基己酸[用于生化研究]
  A2255
  TCI
  60-32-2
  C6H13NO2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2255-25G 98.0%T 25G ¥440.00
  A2255-5G 98.0%T 5G ¥200.00
 • A800266 亲合素 来源于鸡蛋白, 冻干粉, 10-15 units/mg protein (E1%/280), ≥98%
  A800266
  麦克林
  1405-69-2
  C10H16N2O3S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A800266-10mg 冻干粉, 10-15 units/mg protein (E1%/280), ≥98% 10mg ¥2145.00
  A800266-5mg 冻干粉, 10-15 units/mg protein (E1%/280), ≥98% 5mg ¥1128.00
  A800266-2mg 冻干粉, 10-15 units/mg protein (E1%/280), ≥98% 2mg ¥488.00
 • A800616 鸡蛋白蛋白, 冻干粉, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
  A800616
  麦克林
  9006-59-1
  C16H26O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A800616-1g 冻干粉, ≥98% (agarose gel electrophoresis) 1g ¥406.00
  A800616-200mg 冻干粉, ≥98% (agarose gel electrophoresis) 200mg ¥109.00
 • A801320 牛血清白蛋白, 96%
  A801320
  麦克林
  9048-46-8
  C3F8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A801320-500g 96% 500g ¥3460.00
  A801320-100g 96% 100g ¥1100.00
  A801320-25g 96% 25g ¥378.00
  A801320-5g 96% 5g ¥152.00
  A801320-1g 96% 1g ¥39.00
 • A850221 牛血清白蛋白(BSA), 低脂肪酸
  A850221
  麦克林
  9048-46-8
  C3F8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A850221-250g 低脂肪酸 250g ¥2148.00
  A850221-50g 低脂肪酸 50g ¥826.00
  A850221-10g 低脂肪酸 10g ¥316.00
  A850221-2g 低脂肪酸 2g ¥85.00
 • A850222 牛血清白蛋白(BSA), 低内毒素
  A850222
  麦克林
  9048-46-8
  C3F8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A850222-50g 低内毒素 50g ¥1288.00
  A850222-10g 低内毒素 10g ¥328.00
  A850222-2g 低内毒素 2g ¥86.00
 • A887059 酸水解酪蛋白胨, BR,≥95%
  A887059
  麦克林
  73049-73-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A887059-500g BR,≥95% 500g ¥426.00
  A887059-100g BR,≥95% 100g ¥148.00
 • A915137 β-载脂蛋白-土霉素,
  A915137
  麦克林
  18751-99-0
  C22N2O8H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A915137-5mg -- 5mg ¥2880.00
 • A919188 肌动蛋白 来源于牛肌肉, ≥85% (SDS-PAGE)
  A919188
  麦克林
  51005-14-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A919188-5mg ≥85% (SDS-PAGE) 5mg ¥5798.70
  A919188-1mg ≥85% (SDS-PAGE) 1mg ¥1440.00
 • A919583 淀粉样β-蛋白片段35-25, ≥95% (HPLC)
  A919583
  麦克林
  147740-73-6
  C45N13O14SH81
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A919583-1mg ≥95% (HPLC) 1mg ¥3510.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A921707-1mg ~80% α-actinin basis (SDS-PAGE), ammonium sulfate suspension 1mg ¥2643.30
 • A923277 α1 -酸性糖蛋白 来源于人类血浆, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
  A923277
  麦克林
  66455-27-4
  C11NO7H21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A923277-5mg ≥99% (agarose gel electrophoresis) 5mg ¥791.10
 • A924305 鸡蛋清白蛋白(金标级), 99%
  A924305
  麦克林
  9006-50-2
  C6N2O4H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A924305-1g 99% 1g ¥393.30
 • B824162 牛血清白蛋白 BSA-V,组分 V, 生物技术级
  B824162
  麦克林
  9048-46-8
  C3F8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B824162-500g 生物技术级 500g ¥3199.00
  B824162-100g 生物技术级 100g ¥797.00
  B824162-10g 生物技术级 10g ¥209.00
  B824162-2g 生物技术级 2g ¥57.00
 • C806097 氢溴酸西酞, 98%
  C806097
  麦克林
  59729-32-7
  C20H22BrFN2O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C806097-25g 98% 25g ¥4888.00
  C806097-5g 98% 5g ¥1396.00
  C806097-1g 98% 1g ¥472.00
 • C886329 棉籽蛋白胨, BR
  C886329
  麦克林
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C886329-2.5kg BR 2.5kg ¥726.00
  C886329-500g BR 500g ¥242.00
  C886329-100g BR 100g ¥78.00