Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • TAE(50X)溶液
  BL533A
  Biosharp
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  BL533A -- 500ml ¥120.00
 • 1 kb DNA Ladder
  N3232
  NEB
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N3232S -- 200 gel lanes ¥589.00
  N3232L -- 1,000 gel lanes ¥2349.00
  N3232V -- 100 gel lanes ¥309.00
 • 1 kb DNA分子量标准
  D0428
  Sigma-Aldrich
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D0428-1VL for DNA electrophoresis 1VIAL ¥2660.02
 • 1 kb Plus DNA Ladder
  N3200
  NEB
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N3200S -- 100–200 gel lanes ¥549.00
  N3200L -- 500–1,000 gel lanes ¥2189.00
  N3200V -- 50–100 gel lanes ¥289.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N0559S -- 125-250 gel lanes ¥829.00
 • 1,7-二甲基黄嘌呤-d6 (二甲基-d6)
  705373
  Sigma-Aldrich
  117490-41-2
  C7N4O2H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  705373-5MG ≥97% 5MG ¥13984.74
  705373-2MG ≥97% 2MG ¥5945.00
 • 100 bp DNA Ladder
  N3231
  NEB
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N3231S -- 100 gel lanes ¥549.00
  N3231L -- 500 gel lanes ¥2189.00
  N3231V -- 50 gel lanes ¥289.00
 • 10000* SafeRed 核酸染料
  G5590
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 10000*SolarBlue 核酸染料
  G5580
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 10000*SolarRed 核酸染料
  G5560
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 100bp DNA Ladder
  M1200
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 100bp DNA Marker(100-1500bp)
  BL101A
  Biosharp
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  BL101A -- 50T ¥80.00
 • 100bp plus DNA Ladder
  M1300
  索莱宝
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M1300-50T -- 50T ¥120.00
  M1300-100T -- 100T ¥200.00
 • 10X CutEZ™ Buffer
  D6018
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D6018-5ml -- 5ml ¥66.00
 • 10XTBE溶液
  BL540A
  Biosharp
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  BL540A -- 250ml ¥80.00
 • 10×MOPS缓冲液
  M1010
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 10×TBE缓冲液(粉剂)
  T1053
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 123 bp DNA分子量标准
  D5042
  Sigma-Aldrich
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D5042-.1MG for DNA electrophoresis 0.1MG ¥2504.08
 • 1kb DNA Ladder
  M1400
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车