Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (-)-Epigallocatechin gallate (EGCG)
  A2600
  apexbio
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2600-500mg -- 500mg ¥2100.00
  A2600-100mg -- 100mg ¥500.00
  A2600-10mM (in 1mL DMSO) -- 10mM (in 1mL DMSO) ¥550.00
 • (1S)-(-)-α-Pinene
  C7097
  apexbio
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C7097-100mg -- 100mg ¥400.00
  C7097-200mg -- 200mg ¥500.00
  C7097-10mM (in 1mL DMSO) -- 10mM (in 1mL DMSO) ¥500.00
 • (R)-CR8 (CR8)
  B8549
  apexbio
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B8549-5mg -- 5mg ¥4700.00
  B8549-10mg -- 10mg ¥8400.00
 • (Rac)-Antineoplaston A10
  B8513
  apexbio
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B8513-5mg -- 5mg ¥1300.00
  B8513-50mg -- 50mg ¥7800.00
  B8513-10mg -- 10mg ¥2300.00
 • 0.5M EDTA(pH 8.0)
  N012
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N012 -- 500ml ¥220.00
 • 1,4-Dithioerythritol
  D105711
  阿拉丁
  6892-68-8
  C4H10O2S2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D105711-5g 用于分子生物学,≥99% 5g ¥689.00
  D105711-1g 用于分子生物学,≥99% 1g ¥205.00
  D105711-25g 用于分子生物学,≥99% 25g ¥2779.00
 • 1- Methylimidazole/THF, Capping Formula B
  401175
  thermofisher
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  401175 -- 450 mL ¥5991.00
 • 1- Methylimidazole/THF, Capping Formula B
  400785
  thermofisher
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  400785 -- 180 mL ¥3417.00
 • 1- Methylimidazole/THF, Capping Formula B
  4340861
  thermofisher
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  4340861 -- 4 x 450 mL ¥5992.00
 • 1- Methylimidazole/THF, Capping Formula B
  4340866
  thermofisher
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  4340866 -- 4 x 180 mL ¥3417.00
 • 10 mM dNTP Mixture
  K1041
  apexbio
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  K1041-1ml -- 1ml ¥200.00
  K1041-10x1ml -- 10x1ml ¥1400.00
  K1041-5x1ml -- 5x1ml ¥800.00
 • 10% SDS溶液
  N014
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N014 -- 100ml ¥80.00
 • 100bp DNA ladder
  N087
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N087 -- 50T ¥200.00
 • 10×MOPS缓冲液
  N010
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N010 -- 500ml ¥300.00
 • 10×TBE缓冲液
  N007
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N007 -- 500ml ¥150.00
 • 10×Tris-Glycine缓冲液
  N009
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N009 -- 500ml ¥100.00
 • 16S (V3-V4) Metagenomic Library Construction Kit for NGS
  20170310093640357056
  Takara
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R161A -- 50 Rxns ¥6508.00
  R161B (A × 2) -- 50 Rxns × 2 ¥12517.00
 • 1kb DNA ladder
  N090
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N090 -- 50T ¥120.00
 • 2 x YT培养基
  N027
  建成生物
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N027 -- 250g ¥80.00
 • 2'-Amino-dATP
  B7998
  apexbio
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B7998-100ul (100 mM) -- 100ul (100 mM) ¥7400.00
  B7998-10ul (100 mM) -- 10ul (100 mM) ¥940.00
  B7998-50ul (100 mM) -- 50ul (100 mM) ¥4540.00