Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (-)-Blebbistatin (ATPase抑制剂)
  SF9087
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SF9087-25mg -- 25mg ¥1927.00
  SF9087-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥136.00
  SF9087-5mg -- 5mg ¥530.00
 • 11,12 EET / DHET ELISA试剂盒(ab175815)
  ab175815
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab175815-196TESTS -- 1 x 96 tests ¥7097.00
 • 14,15 DHET ELISA试剂盒(ab175811)
  ab175811
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab175811-196TESTS -- 1 x 96 tests ¥7097.00
 • AG1024 (IGF-1R抑制剂)
  SF5409
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SF5409-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥115.00
  SF5409-25mg -- 25mg ¥2009.00
  SF5409-5mg -- 5mg ¥628.00
 • AICAR (AMPK激活剂, >98%)
  S1516
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S1516-50mg -- 50mg ¥425.00
  S1516-1g -- 1g ¥5276.00
  S1516-200mg -- 200mg ¥1311.00
 • AICAR (AMPK激活剂, >99%)
  S1515
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S1515-5mg -- 5mg ¥120.00
  S1515-50mg -- 50mg ¥991.00
 • Anti-5HT Receptor抗体(ab56004)
  ab56004
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab56004-100UG -- 100 µg ¥4389.00
 • Anti-LGB抗体(ab112893)
  ab112893
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab112893-1MG -- 1 mg ¥4475.00
 • Anti-SLC5A7抗体(ab56074)
  ab56074
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab56074-100UG -- 100 µg ¥4389.00
 • Anti-Transglutaminase抗体(ab101016)
  ab101016
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab101016-200UL -- 200 µl ¥4389.00
 • Apremilast (PDE抑制剂)
  SD7221
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SD7221-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥391.00
  SD7221-5mg -- 5mg ¥1414.00
  SD7221-25mg -- 25mg ¥4539.00
 • BMS754807 (IGF-1R抑制剂)
  SF5445
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SF5445-5mg -- 5mg ¥944.00
  SF5445-25mg -- 25mg ¥2410.00
  SF5445-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥261.00
 • Brefeldin A (蛋白转运抑制剂)
  S1536
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S1536-100mg -- 100mg ¥4698.00
  S1536-5mg -- 5mg ¥527.00
  S1536-25mg -- 25mg ¥1749.00
 • Canagliflozin (SGLT抑制剂)
  SD2389
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SD2389-5mg -- 5mg ¥1410.00
  SD2389-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥376.00
  SD2389-25mg -- 25mg ¥4510.00
 • CARIPORIDE (NHE抑制剂)
  SD7203
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SD7203-5mg -- 5mg ¥478.00
  SD7203-25mg -- 25mg ¥1530.00
  SD7203-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥168.00
 • CFTRinh 172 (CFTR抑制剂)
  SF9110
  碧云天
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  SF9110-10mM×0.2ml -- 10mM×0.2ml ¥112.00
  SF9110-25mg -- 25mg ¥1469.00
  SF9110-5mg -- 5mg ¥455.00
 • Cytochrome c
  C301837
  阿拉丁
  9007-43-6
  C42H54FeN8O6S2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C301837-100mg 来源于马心脏,≥95% (HPLC) 100mg ¥424.00
  C301837-1g 来源于马心脏,≥95% (HPLC) 1g ¥3999.00
  C301837-500mg 来源于马心脏,≥95% (HPLC) 500mg ¥1596.00
  C301837-5g 来源于马心脏,≥95% (HPLC) 5g ¥14499.00
 • D-(+)-Glucose
  G116308
  阿拉丁
  50-99-7
  C6H12O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G116308-5kg 植物细胞培养级, ≥99.5% 5kg ¥499.00
  G116308-1kg 植物细胞培养级, ≥99.5% 1kg ¥258.00
 • D-(+)-Glucose
  G116307
  阿拉丁
  50-99-7
  C6H12O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G116307-1kg 细胞和昆虫细胞培养级, ≥99.5% 1kg ¥396.00
  G116307-5kg 细胞和昆虫细胞培养级, ≥99.5% 5kg ¥895.00
  G116307-500g 细胞和昆虫细胞培养级, ≥99.5% 500g ¥295.00
 • D-(+)-葡萄糖
  G0048
  TCI
  50-99-7
  C6H12O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G0048-500G 98.0%GC 500G ¥235.00
  G0048-25G 98.0%GC 25G ¥130.00