Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-Biotin-PEG₂-azide
  B122224
  阿拉丁
  945633-30-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122224-250mg 98% 250mg ¥3545.00
  B122224-1g 98% 1g ¥7999.00
 • (+)-Biotin-PEG₂₄-NHS Ester
  B122211
  阿拉丁
  365441-71-0
  C65N4O30SH120
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122211-50mg 95% 50mg ¥1999.00
  B122211-250mg 95% 250mg ¥6999.00
 • (+)-Biotin-PEG₃-amine
  B122227
  阿拉丁
  359860-27-8
  C18N4O5SH34
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122227-50mg 95% 50mg ¥770.00
  B122227-250mg 95% 250mg ¥2773.00
  B122227-100mg 95% 100mg ¥1619.00
 • (+)-Biotin-PEG₃-propionic acid
  B122229
  阿拉丁
  252881-76-8
  C19N3O7SH33
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122229-250mg 98% 250mg ¥2499.00
 • (+)-Biotin-PEG₄-amine
  B122228
  阿拉丁
  663171-32-2
  C20N4O6SH38
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122228-250mg 95% 250mg ¥2443.00
  B122228-1g 95% 1g ¥5951.00
 • (+)-Biotin-PEG₄-propionic acid
  B122230
  阿拉丁
  721431-18-1
  C21N3O8SH37
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122230-250mg 98% 250mg ¥2878.00
 • (+)-Biotin-PEG₆-OH
  B122234
  阿拉丁
  906099-89-6
  C22N3O8SH41
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122234-1g 95% 1g ¥5256.00
  B122234-250mg 95% 250mg ¥1938.00
 • (1,5-环辛二烯)氯化钌, 聚合物
  S47749
  源叶
  50982-12-2
  [Ru(CoD)Cl2]N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S47749-1g 95% 1g ¥740.00
  S47749-250mg 95% 250mg ¥240.00
 • (1,5-环辛二烯)氯铑(I)二聚体
  S41481
  源叶
  12092-47-6
  C16H24Cl2Rh2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S41481-250mg RH 41.7% 250mg ¥749.00
  S41481-1g RH 41.7% 1g ¥2399.00
  S41481-100mg RH 41.7% 100mg ¥540.00
 • (R)-N-(3,6,9,12-Tetraoxatridecyl)-α-lipoamide
  R160885
  阿拉丁
  1334172-66-5
  C17NO5S2H33
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160885-10mg >90.0%(HPLC) 10mg ¥379.00
  R160885-100MG >90.0%(HPLC) 100MG ¥2691.00
 • (聚酰亚胺-桂酰基)氯化钯(II)二聚体
  S41502
  源叶
  12131-44-1
  C18H18Cl2PD2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S41502-250mg 97% 250mg ¥260.00
  S41502-1g 97% 1g ¥700.00
  S41502-5g 97% 5g ¥2900.00
 • 1,17-Diamino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane
  P122120
  阿拉丁
  72236-26-1
  C12N2O5H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P122120-1g 97% 1g ¥2890.00
 • 1,3-二羟基丙酮 二聚体
  S30271
  源叶
  62147-49-3
  C6H12O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S30271-500g BR,97% 500g ¥590.00
  S30271-25g BR,97% 25g ¥65.00
  S30271-250g BR,97% 250g ¥320.00
  S30271-100g BR,97% 100g ¥168.00
  S30271-5g BR,97% 5g ¥40.00
 • 1,4-Dioxan-2-one
  D122246
  阿拉丁
  3041-16-5
  C4O3H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D122246-1g 98% 1g ¥79.00
  D122246-10g 98% 10g ¥547.00
  D122246-5g 98% 5g ¥277.00
  D122246-25g 98% 25g ¥970.00
 • 1-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic Acid
  A122171
  阿拉丁
  905954-28-1
  C15NO8H31
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A122171-100mg 98% 100mg ¥1093.00
 • 1-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol
  H122188
  阿拉丁
  86770-74-3
  C8NO4H19
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H122188-5g 99% 5g ¥1842.00
  H122188-250mg 99% 250mg ¥219.00
  H122188-100mg 99% 100mg ¥109.00
  H122188-25g 99% 25g ¥4799.00
  H122188-1g 99% 1g ¥419.00
 • 11-Azido-3,6,9-trioxaundecan-1-amine
  A122192
  阿拉丁
  134179-38-7
  C8N4O3H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A122192-5g 98% 5g ¥3591.00
  A122192-1g 98% 1g ¥806.00
  A122192-200mg 98% 200mg ¥310.00
 • 15-BiotinlaMino-4,7,10,13-dioxanonanoic acid N-hydroxysucciniMidyl ester
  B122233
  阿拉丁
  459426-22-3
  C25N4O10SH40
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122233-50mg 97% 50mg ¥796.00
  B122233-250mg 97% 250mg ¥1610.00
 • 17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanol
  H122189
  阿拉丁
  39160-70-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H122189-1g 97% 1g ¥2088.00
  H122189-5g 97% 5g ¥6999.00
 • 17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
  A122193
  阿拉丁
  516493-93-9
  C12N4O5H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A122193-250mg 95% 250mg ¥399.00
  A122193-5g 95% 5g ¥3499.00
  A122193-1g 95% 1g ¥968.00