Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • Bio-based Polyamide Resin510
  B283725
  阿拉丁
  105063-19-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B283725-500g 生物基含量33%-100% 500g ¥299.00
 • Bio-based Polyamide Resin56
  B283710
  阿拉丁
  41724-56-5
  C11N2O2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B283710-500g 生物基含量45% 500g ¥299.00
 • Butvar® B-72 Polyvinyl butyral
  P105917
  阿拉丁
  63148-65-2
  C8NH14N+2O2N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P105917-500g M.W.170,000-250,000 500g ¥170.00
  P105917-2.5kg M.W.170,000-250,000 2.5kg ¥661.00
  P105917-100g M.W.170,000-250,000 100g ¥62.00
 • Butvar® B-76Polyvinyl butyral
  P105916
  阿拉丁
  63148-65-2
  C8NH14N+2O2N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P105916-2.5kg M.W.90,000-120,000 2.5kg ¥896.00
  P105916-500g M.W.90,000-120,000 500g ¥238.00
  P105916-100g M.W.90,000-120,000 100g ¥71.00
 • Butvar® B-98 Polyvinyl butyral
  P105915
  阿拉丁
  63148-65-2
  C8NH14N+2O2N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P105915-100g M.W.40,000-70,000 100g ¥92.00
  P105915-2.5kg M.W.40,000-70,000 2.5kg ¥1245.00
  P105915-25g M.W.40,000-70,000 25g ¥38.00
  P105915-500g M.W.40,000-70,000 500g ¥343.00
 • Carnauba wax No. 1 yellow
  C104041
  阿拉丁
  8015-86-9
  C22N4O5H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C104041-2.5kg 熔点:>83℃,淡黄色 2.5kg ¥899.00
  C104041-5kg 熔点:>83℃,淡黄色 5kg ¥1493.00
  C104041-100g 熔点:>83℃,淡黄色 100g ¥67.00
  C104041-500g 熔点:>83℃,淡黄色 500g ¥205.00
 • Carnauba wax No. 3 yellow
  C104040
  阿拉丁
  8015-86-9
  C22N4O5H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C104040-500g 熔点:82.5℃,深黄色 500g ¥129.00
  C104040-2.5kg 熔点:82.5℃,深黄色 2.5kg ¥485.00
 • Ceresin
  C113308
  阿拉丁
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C113308-500g AR 500g ¥49.00
 • Microcrystal wax
  B113309
  阿拉丁
  8012-89-3
  C21H44O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B113309-5kg 80# 5kg ¥611.00
  B113309-250g 80# 250g ¥52.00
  B113309-1kg 80# 1kg ¥147.00
 • Paraffin wax
  P100933
  阿拉丁
  8002-74-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P100933-500g 病理级,熔点58~60℃ 500g ¥54.00
  P100933-10kg 病理级,熔点58~60℃ 10kg ¥697.00
  P100933-2.5kg 病理级,熔点58~60℃ 2.5kg ¥239.00
 • Paraffin with ceresin
  P100936
  阿拉丁
  8002-74-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P100936-500g 病理级,熔点62-64℃ 500g ¥54.00
 • Paraffin with ceresin
  P100934
  阿拉丁
  8002-74-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P100934-500g 病理级,熔点60-62℃ 500g ¥54.00
  P100934-2.5kg 病理级,熔点60-62℃ 2.5kg ¥239.00
 • Paraffin with ceresin
  P100931
  阿拉丁
  8002-74-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P100931-500g 病理级,熔点56~58℃ 500g ¥54.00
 • Paraffin with ceresin
  P100930
  阿拉丁
  8002-74-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P100930-500g 病理级,熔点54~56℃ 500g ¥54.00
 • Paraffin with ceresin
  P100928
  阿拉丁
  8002-74-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P100928-500g 病理级,熔点52~54℃ 500g ¥54.00
  P100928-2.5kg 病理级,熔点52~54℃ 2.5kg ¥239.00
  P100928-10kg 病理级,熔点52~54℃ 10kg ¥730.00
 • Polyvinyl butyral
  P294391
  阿拉丁
  63148-65-2
  C8NH14N+2O2N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P294391-500g 15.0-18.0 s,丁醛基70-75% 500g ¥85.00
  P294391-2.5kg 15.0-18.0 s,丁醛基70-75% 2.5kg ¥348.00
 •  1, 4 - trans polyisoprene rubber
  T909175
  麦克林
  104389-32-4
  [CH2CH=C(CH3)CH2]N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T909175-500g 99% 500g ¥6534.00
  T909175-100g 99% 100g ¥2214.00
 •  1,3-Bis (N,N-diglycidyl aminomethyl)-cyclohexane
  B890293
  麦克林
  65992-66-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B890293-500g 环氧当量98-110Gm/Eq 500g ¥2680.00
  B890293-100g 环氧当量98-110Gm/Eq 100g ¥822.00
  B890293-25g 环氧当量98-110Gm/Eq 25g ¥284.00
 •  3-Glycidyloxy-N,N-diglycidylaniline
  G890309
  麦克林
  71604-74-5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G890309-100g 粘度:4000~8000 cPs;105~115 Gm/Eq 100g ¥1350.00
 •  ABS Resins
  A903674
  麦克林
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A903674-2.5kg 通用型 2.5kg ¥898.00
  A903674-500g 通用型 500g ¥268.00
  A903674-100g 通用型 100g ¥98.00