Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4...
  195007
  中检所
  1709-70-2
  C54O3H78
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  195007 供含量测定用 50mg ¥0.00
 • 2,2'-亚甲基双(6-叔丁基对甲酚)
  M0217
  TCI
  119-47-1
  C23O2H32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M0217-250G 99.0%GC 250G ¥1015.00
  M0217-100G 99.0%GC 100G ¥455.00
  M0217-25G 99.0%GC 25G ¥215.00
 • 2,4,6-三(3',5'-二叔丁基-4'-羟基苄基)均...
  T0916
  TCI
  1709-70-2
  C54O3H78
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T0916-500G 95.0%GC 500G ¥1790.00
  T0916-100G 95.0%GC 100G ¥690.00
  T0916-25G 95.0%GC 25G ¥330.00
 • 2-氰基-3,3-二苯基丙烯酸-2-乙基己酯
  C0968
  TCI
  6197-30-4
  C24NO2H27
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0968-500G 98.0%GC 500G ¥2485.00
  C0968-100G 98.0%GC 100G ¥935.00
  C0968-25G 98.0%GC 25G ¥400.00
 • 2-羟基-4-正辛氧基二苯甲酮
  H0288
  TCI
  1843-05-6
  C21O3H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H0288-500G 98.0%GC 500G ¥1240.00
  H0288-25G 98.0%GC 25G ¥185.00
 • 3-(3,5-二叔丁基-4 羟基苯基) 丙酸正十八烷醇酯...
  195009
  中检所
  2082-79-3
  C35O3H62
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  195009 供含量测定用 50mg ¥0.00
 • 3-(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)丙酸十八烷酯
  D1644
  TCI
  2082-79-3
  C35O3H62
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D1644-500G 98.0%GC 500G ¥1270.00
  D1644-100G 98.0%GC 100G ¥630.00
  D1644-25G 98.0%GC 25G ¥365.00
 •  1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
  T819226
  麦克林
  1709-70-2
  C54O3H78
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T819226-2.5kg 99% 2.5kg ¥1216.00
  T819226-500g 99% 500g ¥295.00
  T819226-100g 99% 100g ¥95.00
  T819226-25g 99% 25g ¥35.00
 •  2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
  E808925
  麦克林
  6197-30-4
  C24NO2H27
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E808925-500g 97% 500g ¥901.00
  E808925-100g 97% 100g ¥257.00
  E808925-25g 97% 25g ¥90.00
  E808925-5g 97% 5g ¥39.00
 •  2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
  E809108
  麦克林
  83834-59-7
  C18O3H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E809108-250ml 98% 250ml ¥851.00
  E809108-50ml 98% 50ml ¥212.00
  E809108-10ml 98% 10ml ¥61.00
 •  2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
  H811120
  麦克林
  1843-05-6
  C21O3H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H811120-2.5kg 99% 2.5kg ¥1168.00
  H811120-500g 99% 500g ¥286.00
  H811120-100g 99% 100g ¥69.00
  H811120-25g 99% 25g ¥29.00
 •  3,9-Bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
  B803309
  麦克林
  3806-34-6
  C41O6P2H82
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B803309-2.5kg 试剂级 2.5kg ¥3340.00
  B803309-500g 试剂级 500g ¥867.00
  B803309-100g 试剂级 100g ¥225.00
  B803309-25g 试剂级 25g ¥68.00
 •  4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
  D806904
  麦克林
  80-08-0
  C12H12N2O2S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D806904-2.5kg 97% 2.5kg ¥756.00
  D806904-500g 97% 500g ¥195.00
  D806904-100g 97% 100g ¥64.00
  D806904-50g 97% 50g ¥49.00
 •  Acacia
  A837833
  麦克林
  9000-01-5
  C12H7ClN2O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A837833-10kg 手选精致级,淡黄色 10kg ¥1188.00
  A837833-2.5kg 手选精致级,淡黄色 2.5kg ¥326.00
  A837833-500g 手选精致级,淡黄色 500g ¥81.00
 •  Aluminum chlorohydrate
  A822730
  麦克林
  1327-41-9
  AlClH2O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A822730-10kg 98% 10kg ¥2460.00
  A822730-2.5kg 98% 2.5kg ¥798.00
  A822730-500g 98% 500g ¥184.00
  A822730-100g 98% 100g ¥68.00
 •  Benzyl Isononyl Phthalate
  B871631
  麦克林
  126198-74-1
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B871631-5g 支链异构体混合物 5g ¥86.40
 •  Bis(2-morpholinoethyl) ether (DMDEE)
  B802012
  麦克林
  6425-39-4
  C12N2O3H24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B802012-500g 97% 500g ¥1016.00
  B802012-100g 97% 100g ¥228.00
  B802012-25g 97% 25g ¥96.00
  B802012-5g 97% 5g ¥33.00
 •  Block silicone oil
  B875453
  麦克林
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B875453-500g 柔软型 500g ¥396.00
  B875453-100g 柔软型 100g ¥128.00
 •  Block silicone oil
  B875452
  麦克林
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B875452-500g 滑爽型 500g ¥356.40
  B875452-100g 滑爽型 100g ¥115.20
 •  Block silicone oil
  B875450
  麦克林
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B875450-500g 蓬松型 500g ¥396.00
  B875450-100g 蓬松型 100g ¥128.00