Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
  N159087
  阿拉丁
  58477-85-3
  C10N2O4H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N159087-25g >98.0% 25g ¥441.00
  N159087-5g >98.0% 5g ¥113.00
 • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)
  H157099
  阿拉丁
  3063-94-3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H157099-5g >98.0%(GC) 5g ¥153.00
  H157099-1g >98.0%(GC) 1g ¥65.00
  H157099-25g >98.0%(GC) 25g ¥513.00
 • 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyl-3-(3-glycidyloxypropyl)trisiloxane
  H156957
  阿拉丁
  7422-52-8
  C13O4Si2H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H156957-5G >96.0%(GC) 5G ¥386.00
  H156957-25G >96.0%(GC) 25G ¥1399.00
 • 1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
  T161934
  阿拉丁
  646-97-9
  C13NFSclH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T161934-5G >98.0%(GC) 5G ¥416.00
  T161934-25G >98.0%(GC) 25G ¥1791.00
 • 1,1-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)cyclohexane
  B153090
  阿拉丁
  4221-68-5
  C30O2H40
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B153090-5g >98.0%(HPLC) 5g ¥328.00
  B153090-25G >98.0%(HPLC) 25G ¥781.00
 • 1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane
  B121456
  阿拉丁
  3282-99-3
  C18N2H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B121456-25g 98% 25g ¥1035.00
  B121456-5g 98% 5g ¥416.00
  B121456-1g 98% 1g ¥131.00
 • 1,1-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)cyclohexane
  B153091
  阿拉丁
  2362-14-3
  C20O2H24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B153091-5g >98.0%(GC) 5g ¥175.00
  B153091-25G >98.0%(GC) 25G ¥461.00
 • 1,1-双(4-氨基苯基)环己烷
  B2076
  TCI
  3282-99-3
  C18N2H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B2076-25G 98.0%GC 25G ¥4200.00
  B2076-5G 98.0%GC 5G ¥1190.00
 • 1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane
  B153132
  阿拉丁
  74774-61-1
  C24O6H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B153132-1g >97.0%(T) 1g ¥449.00
  B153132-5G >97.0%(T) 5G ¥1602.00
 • 1,10-Bis(acryloyloxy)decane (stabilized with MEHQ)
  B152190
  阿拉丁
  13048-34-5
  C16O4H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B152190-500G >90.0%(GC) 500G ¥2199.00
  B152190-5g >90.0%(GC) 5g ¥113.00
  B152190-25G >90.0%(GC) 25G ¥349.00
  B152190-100G >90.0%(GC) 100G ¥799.00
 • 1,16-Hexadecanediol
  H157401
  阿拉丁
  7735-42-4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H157401-5G >95.0%(GC) 5G ¥1754.00
  H157401-1G >95.0%(GC) 1G ¥569.00
 • 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl Methacrylate (stabilized with MEHQ)
  P160387
  阿拉丁
  68548-08-3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P160387-500g >97.0%(GC) 500g ¥2511.00
  P160387-5g >97.0%(GC) 5g ¥79.00
  P160387-100g >97.0%(GC) 100g ¥826.00
  P160387-25g >97.0%(GC) 25g ¥275.00
 • 1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic Dianhydride
  C153641
  阿拉丁
  4415-87-6
  C8O6H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153641-25g >98.0%(T) 25g ¥898.00
  C153641-100g >98.0%(T) 100g ¥2502.00
  C153641-5G >98.0%(T) 5G ¥281.00
  C153641-1G >98.0%(T) 1G ¥82.00
 • 1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic Dianhydride
  C153642
  阿拉丁
  6053-68-5
  C9O6H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153642-5g >98.0%(T) 5g ¥621.00
  C153642-25g >98.0%(T) 25g ¥1782.00
 • 1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Dianhydride
  C153645
  阿拉丁
  2754-41-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153645-100g >98.0%(T) 100g ¥1421.00
  C153645-25g >98.0%(T) 25g ¥441.00
  C153645-1g >98.0%(T) 1g ¥52.00
  C153645-5g >98.0%(T) 5g ¥112.00
 • 1,2,4-Trivinylcyclohexane (mixture of isomers)
  T162358
  阿拉丁
  2855-27-8
  C12H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T162358-25ml >97.0%(GC) 25ml ¥199.00
  T162358-5ml >97.0%(GC) 5ml ¥99.00
 • 1,2-Cyclohexanediol
  C153338
  阿拉丁
  931-17-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153338-5g >98.0%(GC) 5g ¥152.00
  C153338-25g >98.0%(GC) 25g ¥473.00
  C153338-500g >98.0%(GC) 500g ¥3798.00
  C153338-1g >98.0%(GC) 1g ¥37.00
  C153338-10g >98.0%(GC) 10g ¥279.00
  C153338-100g >98.0%(GC) 100g ¥948.00
 • 1,2-Epoxydodecane
  E106985
  阿拉丁
  2855-19-8
  C12OH24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E106985-25ml 95% 25ml ¥243.00
  E106985-100ml 95% 100ml ¥939.00
  E106985-5ml 95% 5ml ¥81.00
 • 1,2-Epoxyeicosane
  E156378
  阿拉丁
  19780-16-6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E156378-5g >80.0%(GC) 5g ¥1521.00
 • 1,2-Epoxyhexadecane
  E156385
  阿拉丁
  7320-37-8
  C16OH32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E156385-25ML >80.0%(GC) 25ML ¥252.00