Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • B838335 2,7-二(9H-咔唑-9-基)-9,9-螺二(9H-芴), 98%
  B838335
  麦克林
  924899-38-7
  C49N2H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B838335-1g 98% 1g ¥613.00
  B838335-5g 98% 5g ¥1819.00
  B838335-200mg 98% 200mg ¥155.00
 •  1-Bromonaphthalen-2-amine
  B917111
  麦克林
  20191-75-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B917111-1g 97% 1g ¥603.00
  B917111-250mg 97% 250mg ¥242.10
 •  1-Chloronaphthalen-2-amine
  C917110
  麦克林
  16452-11-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C917110-1g 95% 1g ¥612.00
  C917110-250mg 95% 250mg ¥243.00
 •  11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole
  D838336
  麦克林
  1024598-06-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D838336-5g 99% 5g ¥1160.00
  D838336-1g 99% 1g ¥320.00
 •  11H-benzo[a]carbazole
  H838322
  麦克林
  239-01-0
  C16NH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H838322-5g 99% 5g ¥1416.00
  H838322-1g 99% 1g ¥392.00
  H838322-200mg 99% 200mg ¥109.00
 •  14H-benzo[c]benzo[4,5]thieno[2,3-a]carbazole
  H838315
  麦克林
  1313395-18-4
  C22NSH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H838315-1g 98% 1g ¥691.20
  H838315-5g 98% 5g ¥2573.00
  H838315-200mg 98% 200mg ¥172.80
 •  2,2',7,7'-Tetrakis(diphenylaMino)-9,9'-spirobifluorene
  D838316
  麦克林
  189363-47-1
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D838316-200mg 99% 200mg ¥188.00
  D838316-5g 99% 5g ¥2588.00
  D838316-1g 99% 1g ¥798.00
 •  2,4'-Dimethoxydiphenylamine
  D838319
  麦克林
  58751-07-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D838319-250mg 97% 250mg ¥312.00
  D838319-1g 97% 1g ¥898.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H838332-200mg 98% 200mg ¥126.00
  H838332-1g 98% 1g ¥502.00
  H838332-5g 98% 5g ¥1357.00
 •  2,​7-​dibromo-​9-​ethenyl-9H-​carbazole
  H838323
  麦克林
  1438252-33-5
  C14Nbr2H9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H838323-200mg 98% 200mg ¥108.00
  H838323-1g 98% 1g ¥441.00
  H838323-5g 98% 5g ¥1508.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H916606-1g 99% 1g ¥720.00
  H916606-5g 99% 5g ¥1872.00
 •  2-Bromodiphenylamine
  B838321
  麦克林
  61613-22-7
  C12NbrH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B838321-1g 98% 1g ¥297.00
  B838321-5g 98% 5g ¥927.00
 •  2-Fluoro-9H-carbazole
  F838337
  麦克林
  391-53-7
  C12NFH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F838337-5g 99% 5g ¥1720.00
  F838337-200mg 99% 200mg ¥144.00
  F838337-1g 99% 1g ¥500.00
 •  3,5-Dibromo-biphenyl
  D838320
  麦克林
  16372-96-6
  C12Br2H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D838320-1g 98% 1g ¥305.00
  D838320-5g 98% 5g ¥873.00
 •  3,6-Dibromo-9-vinyl-9H-​carbazole
  D838324
  麦克林
  1214-16-0
  C14Nbr2H9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D838324-5g 97% 5g ¥1131.30
  D838324-1g 97% 1g ¥343.80
 •  3,6-Dimethyl-9H-carbazole
  D838334
  麦克林
  5599-50-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D838334-5g 99% 5g ¥2318.00
  D838334-1g 99% 1g ¥565.00
  D838334-200mg 99% 200mg ¥246.00
 •  3-(9-Carbazolyl)carbazole
  C838340
  麦克林
  18628-07-4
  C24N2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C838340-200mg 99% 200mg ¥111.60
  C838340-1g 99% 1g ¥493.00
  C838340-5g 99% 5g ¥1523.00
 •  3-Bromo-9-(naphthalen-1-yl)-9H-carbazole
  B838313
  麦克林
  934545-83-2
  C22NbrH14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B838313-5g 97% 5g ¥1203.30
  B838313-1g 97% 1g ¥366.30
 •  3-Methyl-2-phenylpyridine
  M838341
  麦克林
  10273-90-2
  C12NH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M838341-25g 98% 25g ¥1960.00
  M838341-5g 98% 5g ¥486.00
  M838341-1g 98% 1g ¥147.00
 •  3-​bromo-​9-​ethenyl-9H-​carbazole
  H838325
  麦克林
  46499-01-8
  C14NbrH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H838325-5g 99% 5g ¥1814.00
  H838325-1g 99% 1g ¥552.00