Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 2,5-Bis(chloromethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
  B117930
  阿拉丁
  146370-52-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B117930-1g 98% 1g ¥1498.00
  B117930-5g 98% 5g ¥6200.00
 • 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
  D123915
  阿拉丁
  174508-31-7
  C6O2Sbr2H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D123915-25g 98% 25g ¥1968.00
  D123915-1g 98% 1g ¥186.00
  D123915-5g 98% 5g ¥543.00
 • 2,5-二溴-3,4-乙撑二氧基噻吩
  D4056
  TCI
  174508-31-7
  C6O2Sbr2H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D4056-5G 98.0%GC 5G ¥1450.00
  D4056-1G 98.0%GC 1G ¥430.00
 • 2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
  B123378
  阿拉丁
  28320-31-2
  C15BrH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B123378-100g >98% 100g ¥600.00
  B123378-5g >98% 5g ¥44.00
  B123378-25g >98% 25g ¥141.00
  B123378-500g >98% 500g ¥1978.00
 • 2-溴-9,9-二甲基芴
  B3894
  TCI
  28320-31-2
  C15BrH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B3894-25G 98.0%GC 25G ¥1390.00
  B3894-5G 98.0%GC 5G ¥390.00
 • 3,3′-Dibromo-2,2′-bithiophene
  D123552
  阿拉丁
  51751-44-1
  C8S2Br2H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D123552-5g 98% 5g ¥369.00
  D123552-1g 98% 1g ¥110.00
  D123552-25g 98% 25g ¥1560.00
 • 3,3'-二溴-2,2'-联噻吩
  D3798
  TCI
  51751-44-1
  C8S2Br2H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D3798-25G 98.0%GC 25G ¥4990.00
  D3798-5G 98.0%GC 5G ¥1590.00
  D3798-1G 98.0%GC 1G ¥450.00
 • 3,4-Diaminothiophene Dihydrochloride
  D123869
  阿拉丁
  90069-81-1
  C4N2Scl2H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D123869-250mg 97% 250mg ¥239.00
  D123869-100mg 97% 100mg ¥126.00
  D123869-1g 97% 1g ¥659.00
  D123869-5g 97% 5g ¥2198.00
 • 3,4-Dimethoxythiophene
  D103168
  阿拉丁
  51792-34-8
  C6O2SH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D103168-100g 97% 100g ¥930.00
  D103168-1g 97% 1g ¥30.00
  D103168-25g 97% 25g ¥304.00
  D103168-5g 97% 5g ¥84.00
 • 3,4-二氨基噻吩二盐酸盐
  D2378
  TCI
  90069-81-1
  C4N2Scl2H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2378-1G 98.0%LC 1G ¥1060.00
  D2378-100MG 98.0%LC 100MG ¥210.00
 • 3,4-二甲氧基噻吩
  D2728
  TCI
  51792-34-8
  C6O2SH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2728-5G 98.0%GC 5G ¥1410.00
  D2728-1G 98.0%GC 1G ¥450.00
 • 3,6-Di-tert-butylcarbazole
  D121520
  阿拉丁
  37500-95-1
  C20NH25
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D121520-1g 98% 1g ¥29.00
  D121520-100g 98% 100g ¥718.00
  D121520-5g 98% 5g ¥68.00
  D121520-25g 98% 25g ¥196.00
 • 3,6-Dibromo-9-ethylcarbazole
  D121519
  阿拉丁
  33255-13-9
  C14Nbr2H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D121519-5g 98% 5g ¥1260.00
  D121519-1g 98% 1g ¥371.00
 • 3,6-二叔丁基咔唑
  D3952
  TCI
  37500-95-1
  C20NH25
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D3952-5G 98.0%GC 5G ¥1270.00
  D3952-1G 98.0%GC 1G ¥560.00
 • 3,6-二溴-9-乙基咔唑
  D2982
  TCI
  33255-13-9
  C14Nbr2H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2982-5G 98.0%GC 5G ¥1730.00
  D2982-1G 98.0%GC 1G ¥610.00
 • 4,4′-Bis[(4-bromophenyl)phenylamino]biphenyl
  B122879
  阿拉丁
  344782-48-5
  C36N2Br2H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B122879-1g 97% 1g ¥760.00
 • 4,4'-Dibromotriphenylamine
  D121330
  阿拉丁
  81090-53-1
  C18Nbr2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D121330-5g 98% 5g ¥306.00
  D121330-1g 98% 1g ¥111.00
  D121330-100g 98% 100g ¥4849.00
  D121330-25g 98% 25g ¥1292.00
 • 4,4'-二溴三苯胺
  D1910
  81090-53-1
  C18Nbr2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 4,4'-二溴三苯胺(升华提纯)
  D5603
  TCI
  81090-53-1
  C18Nbr2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D5603-1G 98.0%GC&T 1G ¥2390.00
  D5603-200MG 98.0%GC&T 200MG ¥690.00
 • B803273 2,5-二(氯甲基)- 1-甲氧基-4- (2-乙基己氧基)-苯, 98%
  B803273
  麦克林
  146370-52-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B803273-5g 98% 5g ¥6200.00
  B803273-1g 98% 1g ¥1498.00