Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D396499-500mg 99% 500mg ¥3249.00
  D396499-100mg 99% 100mg ¥459.00
 • 3D Printing Graphite Ink
  901662
  Sigma-Aldrich
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  901662-25ML -- 25ML ¥9405.52
  901662-5ML -- 5ML ¥2766.78
 • 3DXNANO™ ESD CNT-ABS carbon nanotube reinforced ABS 3D printing filament
  3DXCNT002
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXCNT002-1EA -- 1EA ¥906.62
 • 3DXNANO™ ESD CNT-PETG carbon nanotube reinforced polyethylene terephthalate glycol copolymer 3D printing filament
  3DXCNT004
  Sigma-Aldrich
  25038-59-9
  C10O6H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXCNT004-1EA -- 1EA ¥906.62
 • A869526 戊基三氯硅烷, 97%
  A869526
  麦克林
  107-72-2
  C5SiCl3H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A869526-1g 97% 1g ¥140.00
  A869526-5g 97% 5g ¥456.00
  A869526-25g 97% 25g ¥1388.00
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS004
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS004-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS005
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS005-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS002
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS002-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS003
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS003-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS008
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS008-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS011
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS011-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS010
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS010-1EA -- 1EA ¥691.15
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS009
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS009-1EA -- 1EA ¥691.15
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS015
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS015-1EA -- 1EA ¥691.15
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS006
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS006-1EA -- 1EA ¥691.15
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS016
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS016-1EA -- 1EA ¥691.15
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS014
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS014-1EA -- 1EA ¥483.80
 • ABS 3D printing filament
  3DXABS013
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXABS013-1EA -- 1EA ¥483.80
 • CarbonX™ CFR-ABS carbon fiber reinforced ABS 3D printing filament
  3DXCFR001
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXCFR001-1EA -- 1EA ¥846.66
 • CarbonX™ CFR-ABS carbon fiber reinforced ABS 3D printing filament
  3DXCFR003
  Sigma-Aldrich
  9003-56-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  3DXCFR003-1EA -- 1EA ¥809.34