Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 5,6,11,12-四苯基并四苯
  T0561
  TCI
  517-51-1
  C42H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T0561-1G 98.0%GC 1G ¥775.00
  T0561-100MG 98.0%GC 100MG ¥195.00
 • 5,6,11,12-四苯基并四苯(升华提纯)
  T2233
  TCI
  517-51-1
  C42H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T2233-1G 99.0%GC 1G ¥1590.00
  T2233-250MG 99.0%GC 250MG ¥595.00
 • Bathocuproine
  B293611
  阿拉丁
  4733-39-5
  C26N2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B293611-250mg 升华提纯,99.8% metals basis 250mg ¥399.00
  B293611-5g 升华提纯,99.8% metals basis 5g ¥4499.00
  B293611-1g 升华提纯,99.8% metals basis 1g ¥999.00
 • Bathocuproine
  B110336
  阿拉丁
  4733-39-5
  C26N2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B110336-500mg 升华纯化, 99.99% metals basis 500mg ¥899.00
  B110336-1g 升华纯化, 99.99% metals basis 1g ¥1399.00
  B110336-5g 升华纯化, 99.99% metals basis 5g ¥5199.00
 • Copper(II) phthalocyanine
  C123342
  阿拉丁
  147-14-8
  C32N8CuH16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C123342-25g 升华级, 99 % 25g ¥7699.00
  C123342-5g 升华级, 99 % 5g ¥2438.00
  C123342-1g 升华级, 99 % 1g ¥665.00
 • N,N'-Dimethylquinacridone
  D128238
  阿拉丁
  19205-19-7
  C22N2O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D128238-1g 升华纯化,>98.0%(HPLC) 1g ¥963.00
 • N,N'-二甲基喹吖啶酮
  D2687
  TCI
  19205-19-7
  C22N2O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2687-5G 96.0%LC 5G ¥1940.00
  D2687-1G 96.0%LC 1G ¥550.00
 • N,N'-二甲基喹吖啶酮(升华提纯)
  D3227
  TCI
  19205-19-7
  C22N2O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D3227-1G 96.0%LC 1G ¥1105.00
 • Rubrene
  R115354
  阿拉丁
  517-51-1
  C42H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R115354-250mg >99.0%(HPLC) ,升华提纯 250mg ¥294.00
  R115354-1g >99.0%(HPLC) ,升华提纯 1g ¥1099.00
 • T820096 三[1-苯基异喹啉-C[2],N]铱(III), 99%,升华纯化
  T820096
  麦克林
  435293-93-9
  C45N3Irh30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T820096-100mg 99%,升华纯化 100mg ¥8360.00
 • Tris[1-phenylisoquinoline-C2,N]iridium(III)
  T121304
  阿拉丁
  435293-93-9
  C45N3Irh30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T121304-100mg 99%,升华纯化 100mg ¥8409.00
 • Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
  T124063
  阿拉丁
  94928-86-6
  C33N3Irh24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T124063-200mg 升华级 200mg ¥7917.00
  T124063-250mg 升华级 250mg ¥9870.00
 • 三(2-苯基吡啶)合铱(III)
  T3716
  TCI
  94928-86-6
  C33N3Irh24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T3716-1G 98.0%LC 1G ¥4950.00
  T3716-200MG 98.0%LC 200MG ¥1280.00
 • 三(2-苯基吡啶)合铱(III)(升华提纯)
  T1946
  TCI
  94928-86-6
  C33N3Irh24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T1946-200MG 99.0%LC 200MG ¥4260.00
 • 三[1-苯基异喹啉-C2,N]铱(III)(升华提纯)
  T2685
  TCI
  435293-93-9
  C45N3Irh30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T2685-100MG 99.0%LC 100MG ¥2950.00
 • 浴铜灵
  D0711
  TCI
  4733-39-5
  C26N2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D0711-5G 95.0%T&LC 5G ¥2530.00
  D0711-1G 95.0%T&LC 1G ¥725.00
 • 浴铜灵(升华提纯)
  B2694
  TCI
  4733-39-5
  C26N2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B2694-1G 99.0%LC&T 1G ¥1495.00