Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • A829831 阿比特龙, 98%
  A829831
  麦克林
  154229-19-3
  C24H31NO
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A829831-25g 98% 25g ¥1300.00
  A829831-5g 98% 5g ¥362.00
  A829831-1g 98% 1g ¥108.00
  A829831-100mg 98% 100mg ¥35.00
 • A829986 醋酸曲安奈德, 98%
  A829986
  麦克林
  3870-07-3
  C26H33FO7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A829986-25g 98% 25g ¥2998.00
  A829986-5g 98% 5g ¥975.00
  A829986-1g 98% 1g ¥300.00
 • B803934 倍他米松 17-戊酸酯, ≥98.0%
  B803934
  麦克林
  2152-44-5
  C27H37FO6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B803934-25g ≥98.0% 25g ¥1216.00
  B803934-5g ≥98.0% 5g ¥389.00
  B803934-1g ≥98.0% 1g ¥191.00
  B803934-200mg ≥98.0% 200mg ¥47.00
 • B829878 布地奈德, 98%
  B829878
  麦克林
  51333-22-3
  C25H34O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B829878-5g 98% 5g ¥2988.00
  B829878-1g 98% 1g ¥1098.00
  B829878-200mg 98% 200mg ¥288.00
 • B829919 倍他米松, 98%
  B829919
  麦克林
  378-44-9
  C22H29FO5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B829919-25g 98% 25g ¥832.00
  B829919-5g 98% 5g ¥268.00
  B829919-1g 98% 1g ¥88.00
 • B829920 乙酸倍他米松, 98%
  B829920
  麦克林
  987-24-6
  C24H31FO6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B829920-5g 98% 5g ¥2688.00
  B829920-1g 98% 1g ¥728.00
  B829920-250mg 98% 250mg ¥378.00
 • B829921 倍他米松21-磷酸二钠盐, 98%
  B829921
  麦克林
  151-73-5
  C22H28FNa2O8P
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B829921-5g 98% 5g ¥2996.00
  B829921-1g 98% 1g ¥998.00
  B829921-250mg 98% 250mg ¥350.00
 • B829967 甲醇中倍氯米松, 98%
  B829967
  麦克林
  4419-39-0
  C22H29O5Cl
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B829967-100mg 98% 100mg ¥1770.00
  B829967-25mg 98% 25mg ¥720.00
 • B829995 苯丙酸诺龙, 98%
  B829995
  麦克林
  62-90-8
  C27H34O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B829995-25g 98% 25g ¥1816.00
  B829995-5g 98% 5g ¥543.00
  B829995-1g 98% 1g ¥156.00
 • B830041 丙酸倍氯米松, 98%
  B830041
  麦克林
  5534-09-8
  C28H37ClO7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B830041-5g 98% 5g ¥1376.00
  B830041-1g 98% 1g ¥624.00
 • C806149 丙酸氯倍他索, ≥98.0%
  C806149
  麦克林
  25122-46-7
  C25H32ClFO5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C806149-25g ≥98.0% 25g ¥1860.00
  C806149-5g ≥98.0% 5g ¥526.00
  C806149-1g ≥98.0% 1g ¥128.00
 • C829836 醋酸可的松, 98%
  C829836
  麦克林
  50-04-4
  C23H30O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C829836-100g 98% 100g ¥1660.00
  C829836-25g 98% 25g ¥483.00
  C829836-5g 98% 5g ¥141.00
 • D806496 醋酸地塞米松, 98%
  D806496
  麦克林
  1177-87-3
  C24H31FO6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D806496-25g 98% 25g ¥1684.00
  D806496-5g 98% 5g ¥531.00
  D806496-1g 98% 1g ¥167.00
  D806496-250mg 98% 250mg ¥89.00
 • D807084 地塞米松磷酸钠, 98%
  D807084
  麦克林
  2392-39-4
  C22H28FNa2O8P
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D807084-25g 98% 25g ¥2517.00
  D807084-5g 98% 5g ¥627.00
  D807084-1g 98% 1g ¥197.00
  D807084-500mg 98% 500mg ¥127.00
  D807084-100mg 98% 100mg ¥44.00
 • D824418 去羟米松, 99%
  D824418
  麦克林
  382-67-2
  C22H29FO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D824418-100mg 99% 100mg ¥1512.00
  D824418-50mg 99% 50mg ¥898.20
  D824418-25mg 99% 25mg ¥648.00
  D824418-10mg 99% 10mg ¥324.00
 • D829830 脱氢诺龙醋酸酯, 98%
  D829830
  麦克林
  2590-41-2
  C20O3H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829830-25g 98% 25g ¥1588.00
  D829830-5g 98% 5g ¥446.00
  D829830-1g 98% 1g ¥146.00
 • D829854 地塞米松, 98%
  D829854
  麦克林
  50-02-2
  C22H29FO5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829854-100g 98% 100g ¥2768.00
  D829854-25g 98% 25g ¥797.00
  D829854-5g 98% 5g ¥265.00
  D829854-1g 98% 1g ¥97.00
 • D829904 二氟拉松, 98%
  D829904
  麦克林
  2557-49-5
  C22O5F2H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829904-1g 98% 1g ¥1197.00
  D829904-200mg 98% 200mg ¥299.00
 • D829926 地索奈德, 98%
  D829926
  麦克林
  638-94-8
  C24H32O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829926-25g 98% 25g ¥2976.00
  D829926-5g 98% 5g ¥943.00
  D829926-1g 98% 1g ¥304.00
  D829926-200mg 98% 200mg ¥76.00
 • D830008 乙酸去氧皮质酮, 98%
  D830008
  麦克林
  56-47-3
  C23H32O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D830008-5g 98% 5g ¥2735.00
  D830008-1g 98% 1g ¥712.00
  D830008-250mg 98% 250mg ¥222.00