Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • A829818 烯丙基雌烯醇, 98%
  A829818
  麦克林
  432-60-0
  C21OH32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A829818-1g 98% 1g ¥1097.00
  A829818-250mg 98% 250mg ¥385.00
 • A833832 醛固酮, 97%
  A833832
  麦克林
  52-39-1
  C21H28O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A833832-5mg 97% 5mg ¥2980.00
  A833832-1mg 97% 1mg ¥998.00
 • B830087 宝丹酮十一烯酸酯, 98%
  B830087
  麦克林
  13103-34-9
  C30O3H44
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B830087-25g 98% 25g ¥2191.00
  B830087-5g 98% 5g ¥759.00
  B830087-1g 98% 1g ¥259.00
 • C922842 甲羟孕酮, 98%
  C922842
  麦克林
  12126-59-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C922842-25mg 98% 25mg ¥787.50
 • D829956 9(10)-脱氢诺龙, 98%
  D829956
  麦克林
  6218-29-7
  C17O2H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829956-5g 98% 5g ¥1950.00
  D829956-1g 98% 1g ¥653.00
  D829956-200mg 98% 200mg ¥230.00
  D829956-50mg 98% 50mg ¥84.00
 • D830022 环戊丙酸雌二醇, 98%
  D830022
  麦克林
  313-06-4
  C26O3H36
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D830022-5g 98% 5g ¥2368.00
  D830022-1g 98% 1g ¥878.00
 • D857178 己烯雌酚, 98%
  D857178
  麦克林
  6898-97-1
  C18H20O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D857178-100g 98% 100g ¥3028.50
 • D923813 己烯雌酚丙酸酯, analytical standard
  D923813
  麦克林
  130-80-3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D923813-1g analytical standard 1g ¥431.10
 • E808685 苯甲酸雌二醇, 98%
  E808685
  麦克林
  50-50-0
  C25H28O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E808685-25g 98% 25g ¥998.00
  E808685-5g 98% 5g ¥298.00
  E808685-1g 98% 1g ¥105.00
 • E808822 雌三醇, 98%
  E808822
  麦克林
  50-27-1
  C18H24O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E808822-25g 98% 25g ¥1881.00
  E808822-5g 98% 5g ¥549.00
  E808822-1g 98% 1g ¥167.00
  E808822-500mg 98% 500mg ¥103.00
  E808822-100mg 98% 100mg ¥63.00
 • E829618 17-乙炔基雌三醇, 98%
  E829618
  麦克林
  4717-40-2
  C20O3H24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E829618-1mg 98% 1mg ¥1958.00
 • E829824 17-戊酸-β-雌二醇酯, 98%
  E829824
  麦克林
  979-32-8
  C23H32O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E829824-5g 98% 5g ¥700.00
  E829824-1g 98% 1g ¥193.00
  E829824-200mg 98% 200mg ¥48.00
 • E829825 炔雌醇, 98%
  E829825
  麦克林
  57-63-6
  C20H24O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E829825-25g 98% 25g ¥1679.00
  E829825-5g 98% 5g ¥434.00
  E829825-1g 98% 1g ¥127.00
 • E829931 3-缩酮, 98%
  E829931
  麦克林
  5571-36-8
  C20O3H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E829931-100g 98% 100g ¥824.40
  E829931-25g 98% 25g ¥249.30
  E829931-5g 98% 5g ¥66.60
  E829931-1g 98% 1g ¥41.40
 • E829948 雌甾-4,9-二烯-3,17-二酮, 98%
  E829948
  麦克林
  5173-46-6
  C18O2H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E829948-5g 98% 5g ¥551.00
  E829948-1g 98% 1g ¥199.00
  E829948-200mg 98% 200mg ¥51.00
 • E830035 二丙酸雌二醇, 98%
  E830035
  麦克林
  113-38-2
  C24O4H32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E830035-250mg 98% 250mg ¥486.00
 • E830039 环己甲酸雌二醇, 98%
  E830039
  麦克林
  15140-27-9
  C25O3H34
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E830039-5mg 98% 5mg ¥306.00
 • K922504 6-酮雌二醇, 97%
  K922504
  麦克林
  571-92-6
  C18O3H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  K922504-100mg 97% 100mg ¥3326.40
 • M829607 2-甲氧基雌二醇, 98%
  M829607
  麦克林
  362-07-2
  C19H26O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M829607-500mg 98% 500mg ¥2866.00
  M829607-100mg 98% 100mg ¥822.00
  M829607-25mg 98% 25mg ¥264.00
 • M829608 美雌醇, 98%
  M829608
  麦克林
  72-33-3
  C21O2H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M829608-1g 98% 1g ¥726.00
  M829608-250mg 98% 250mg ¥280.00