Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • A829816 烯丙孕素, 98%
  A829816
  麦克林
  850-52-2
  C21O2H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A829816-5g 98% 5g ¥1663.00
  A829816-1g 98% 1g ¥551.00
  A829816-200mg 98% 200mg ¥139.00
 • A829859 17-乙酰基-10,13-二甲基-6,7,8,10,12,13,14,15-八氢环戊烯并[A]菲-3-酮, 98%
  A829859
  麦克林
  117048-56-3
  C21O2H24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A829859-250mg 98% 250mg ¥3760.00
  A829859-50mg 98% 50mg ¥900.00
 • A856369 21-羟基孕甾-1,4,9(11),16-四烯-3,20-二酮-21-醋酸酯, 98%
  A856369
  麦克林
  37413-91-5
  C23O4H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A856369-100g 98% 100g ¥2998.00
  A856369-25g 98% 25g ¥968.00
  A856369-5g 98% 5g ¥276.00
  A856369-1g 98% 1g ¥96.00
 • A886124 孕烯羧酸内酯, 95%
  A886124
  麦克林
  95716-70-4
  C24O5H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A886124-5g 95% 5g ¥1117.80
  A886124-1g 95% 1g ¥333.00
  A886124-250mg 95% 250mg ¥170.10
 • C829970 氯地孕酮醋酸盐, 98%
  C829970
  麦克林
  302-22-7
  C23H29ClO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C829970-25g 98% 25g ¥1518.00
  C829970-5g 98% 5g ¥507.00
  C829970-1g 98% 1g ¥146.00
 • C829972 环丙孕酮醋酸盐, 98%
  C829972
  麦克林
  427-51-0
  C24H29ClO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C829972-5g 98% 5g ¥917.00
  C829972-1g 98% 1g ¥364.00
  C829972-200mg 98% 200mg ¥91.00
 • D829958 左炔诺孕酮, 98%
  D829958
  麦克林
  797-63-7
  C21H28O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829958-5g 98% 5g ¥999.00
  D829958-1g 98% 1g ¥469.00
  D829958-200mg 98% 200mg ¥119.00
 • D829966 二氟孕甾丁酯, 98%
  D829966
  麦克林
  23674-86-4
  C27O7F2H34
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829966-1g 98% 1g ¥5094.00
  D829966-250mg 98% 250mg ¥1482.30
  D829966-50mg 98% 50mg ¥242.10
 • D829989 地诺孕素, 98%
  D829989
  麦克林
  65928-58-7
  C20NO2H25
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D829989-1g 98% 1g ¥1967.00
  D829989-250mg 98% 250mg ¥893.00
  D829989-100mg 98% 100mg ¥528.00
  D829989-10mg 98% 10mg ¥248.00
 • D830040 屈螺酮, 98%
  D830040
  麦克林
  67392-87-4
  C24O3H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D830040-250mg 98% 250mg ¥758.00
  D830040-50mg 98% 50mg ¥215.00
 • E829954 依托孕烯, 98%
  E829954
  麦克林
  54048-10-1
  C22H28O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E829954-5g 98% 5g ¥5600.00
  E829954-1g 98% 1g ¥1453.00
  E829954-250mg 98% 250mg ¥592.00
 • E830015 炔孕酮, 98%
  E830015
  麦克林
  434-03-7
  C21O2H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E830015-100g 98% 100g ¥1168.00
  E830015-25g 98% 25g ¥380.00
  E830015-5g 98% 5g ¥146.00
  E830015-1g 98% 1g ¥72.00
 • F829928 氟米龙, 98%
  F829928
  麦克林
  426-13-1
  C22H29FO4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F829928-5g 98% 5g ¥1678.00
  F829928-1g 98% 1g ¥658.00
 • F924162 氟孕酮, 98%
  F924162
  麦克林
  337-03-1
  C21O4FH29
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F924162-1mg 98% 1mg ¥472.50
 • G829953 孕二烯酮, 98%
  G829953
  麦克林
  60282-87-3
  C21H26O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G829953-1g 98% 1g ¥1903.00
  G829953-500mg 98% 500mg ¥1143.00
  G829953-100mg 98% 100mg ¥343.00
 • H829864 卤贝他索丙酸酯, 98%
  H829864
  麦克林
  66852-54-8
  C25O5F2ClH31
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H829864-1g 98% 1g ¥1362.00
  H829864-250mg 98% 250mg ¥668.00
  H829864-100mg 98% 100mg ¥437.00
  H829864-25mg 98% 25mg ¥178.00
 • H829947 17-羟基孕甾-4-烯-3,20-二酮-17-醋酸酯, 98%
  H829947
  麦克林
  17308-02-0
  C23O5H34
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H829947-5g 98% 5g ¥640.00
  H829947-1g 98% 1g ¥212.00
 • H829988 羟孕酮, 98%
  H829988
  麦克林
  68-96-2
  C21O3H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H829988-100g 98% 100g ¥856.00
  H829988-25g 98% 25g ¥244.00
  H829988-5g 98% 5g ¥84.00
 • H830005 己酸孕酮, 98%
  H830005
  麦克林
  630-56-8
  C27H40O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H830005-25g 98% 25g ¥1503.00
  H830005-5g 98% 5g ¥502.00
  H830005-1g 98% 1g ¥186.00
 • L829815 利奈孕醇, 98%
  L829815
  麦克林
  52-76-6
  C20OH28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  L829815-1g 98% 1g ¥808.20
  L829815-250mg 98% 250mg ¥387.00
  L829815-50mg 98% 50mg ¥184.50