Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • 1-β-D-阿糖呋喃脲嘧啶
  A2356
  TCI
  3083-77-0
  C9H12N2O6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2356-5G 98.0%LC&T 5G ¥1410.00
  A2356-1G 98.0%LC&T 1G ¥670.00
 • 2,2,4,4,6,6-六甲基-1,3,5-三噻烷
  H1278
  TCI
  828-26-2
  C9S3H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H1278-5G 98.0%GC 5G ¥345.00
 • 2-Acetyl-3-ethylpyrazine
  A124067
  阿拉丁
  32974-92-8
  C8N2OH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A124067-5g 98% 5g ¥273.00
  A124067-1g 98% 1g ¥130.00
  A124067-25g 98% 25g ¥1046.00
 • 2-Methoxy-4-vinylphenol
  M137776
  阿拉丁
  7786-61-0
  CH3OC6H3(CH=CH2)OH
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M137776-5g ≥98% 5g ¥197.00
  M137776-25g ≥98% 25g ¥744.00
  M137776-100g ≥98% 100g ¥2569.00
 • 2-Methyl-3-furanthiol acetate
  M103574
  阿拉丁
  55764-25-5
  C7O2SH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M103574-10g 80% 10g ¥199.00
  M103574-25g 80% 25g ¥298.00
  M103574-5g 80% 5g ¥118.00
 • 2-Methyl-4-pentenoic acid
  M111848
  阿拉丁
  1575-74-2
  C6O2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M111848-1L 98% 1L ¥8799.00
  M111848-250ml 98% 250ml ¥2529.00
  M111848-10ml 98% 10ml ¥155.00
  M111848-50ml 98% 50ml ¥665.00
 • 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane
  M103004
  阿拉丁
  67715-80-4
  C8OsH16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M103004-25g 98%,顺反混合物 25g ¥662.00
  M103004-5g 98%,顺反混合物 5g ¥190.00
  M103004-100g 98%,顺反混合物 100g ¥2476.00
 • 2-Methylvaleric Acid
  M117868
  阿拉丁
  97-61-0
  C6O2H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M117868-500g >98.0%(GC) 500g ¥490.00
  M117868-25g >98.0%(GC) 25g ¥66.00
  M117868-100g >98.0%(GC) 100g ¥143.00
 • 2-Thiophenethiol (contains dimer)
  T100899
  阿拉丁
  7774-74-5
  C4S2H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T100899-25g 97% 25g ¥226.00
  T100899-100g 97% 100g ¥646.00
  T100899-1g 97% 1g ¥45.00
  T100899-5g 97% 5g ¥87.00
 • 2-乙酰基-3-乙基吡嗪
  A2003
  TCI
  32974-92-8
  C8N2OH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2003-5G 98.0%GC 5G ¥595.00
  A2003-1G 98.0%GC 1G ¥195.00
 • 2-噻吩硫醇
  T1680
  TCI
  7774-74-5
  C4S2H4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T1680-5G 97.0%T 5G ¥580.00
 • 2-甲基-4-丙基-1,3-氧硫杂环己烷(顺反混合物)
  M2049
  TCI
  67715-80-4
  C8OsH16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M2049-5G 97.0%GC 5G ¥495.00
 • 2-甲基-4-戊烯酸
  M1143
  TCI
  1575-74-2
  C6O2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M1143-10ML 98.0%GC&T 10ML ¥490.00
 • 2-甲基丁酸异丙酯
  I0736
  TCI
  66576-71-4
  C8O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  I0736-500ML 98.0%GC 500ML ¥920.00
  I0736-25ML 98.0%GC 25ML ¥150.00
 • 2-甲基戊酸
  M0610
  TCI
  97-61-0
  C6O2H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M0610-500ML 98.0%GC&T 500ML ¥920.00
  M0610-25ML 98.0%GC&T 25ML ¥195.00
 • 3,5-Dimethyl-1,2-cyclopentadione
  D137771
  阿拉丁
  13494-07-0
  C7O2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D137771-500g ≥97% 500g ¥14999.00
  D137771-1g ≥97% 1g ¥149.00
  D137771-25g ≥97% 25g ¥1699.00
  D137771-100g ≥97% 100g ¥4759.00
  D137771-5g ≥97% 5g ¥599.00
 • 3-羟基己酸乙酯
  E0788
  TCI
  2305-25-1
  C8O3H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0788-100G 98.0%GC 100G ¥1560.00
  E0788-25G 98.0%GC 25G ¥570.00
 • 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
  D120039
  阿拉丁
  28664-35-9
  C6O3H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D120039-1kg 3 wt.% in propylene glycol 1kg ¥2637.00
  D120039-100g 3 wt.% in propylene glycol 100g ¥339.00
 • 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
  D120040
  阿拉丁
  28664-35-9
  C6O3H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D120040-25g 10 wt.% in propylene glycol 25g ¥249.00
  D120040-100g 10 wt.% in propylene glycol 100g ¥698.00
 • 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
  D120038
  阿拉丁
  28664-35-9
  C6O3H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D120038-5g ≥97% 5g ¥177.00
  D120038-25g ≥97% 25g ¥568.00
  D120038-250g ≥97% 250g ¥3798.00
  D120038-100g ≥97% 100g ¥1691.00