Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (1-Methyl-5-Oxo-2-Thioxo-4-Imidazolidinyl)Acetic Acid
  B300689
  阿拉丁
  28868-14-6
  C6N2O3SH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B300689-250mg ≥95% 250mg ¥699.00
  B300689-1g ≥95% 1g ¥1999.00
 • (3S)-(-)-3-(Trifluoroacetamido)pyrrolidine Hydrochloride
  S299841
  阿拉丁
  132883-43-3
  C6N2OF3ClH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S299841-5g ≥98% 5g ¥1770.00
  S299841-1g ≥98% 1g ¥511.00
 • (4R)-BOC-4-benzyl-pyr-OH
  B299968
  阿拉丁
  160806-16-6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B299968-1g ≥95% 1g ¥1999.00
  B299968-250mg ≥95% 250mg ¥699.00
 • (Cbz-Hydrazido)Glycine Trifluoroacetate Salt
  B300125
  阿拉丁
  19704-03-1
  C12N3O5F3H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B300125-250mg 95% 250mg ¥399.00
  B300125-1g 95% 1g ¥426.50
 • (Ethylthio)Acetic Acid
  E300419
  阿拉丁
  627-04-3
  C4O2SH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E300419-5g ≥98% 5g ¥363.00
 • (R)-(-)-4-Methylmandelic acid
  R300741
  阿拉丁
  31284-89-6
  C9O3H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R300741-5g -- 5g ¥1935.00
  R300741-1g -- 1g ¥616.00
  R300741-25g -- 25g ¥7058.00
 • (R)-Baclofen
  B127341
  阿拉丁
  69308-37-8
  C10NO2ClH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B127341-100mg ≥98% 100mg ¥645.00
  B127341-250mg ≥98% 250mg ¥740.00
  B127341-10mg ≥98% 10mg ¥189.00
  B127341-50mg ≥98% 50mg ¥329.00
 • (R)-巴氯芬
  B5102
  TCI
  69308-37-8
  C10NO2ClH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B5102-100MG 95.0%LC&T 100MG ¥1070.00
  B5102-25MG 95.0%LC&T 25MG ¥405.00
 • (S)-Benzylsuccinic Acid
  B140187
  阿拉丁
  3972-36-9
  C11O4H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B140187-1g >98.0%(HPLC) 1g ¥29.00
  B140187-5g >98.0%(HPLC) 5g ¥112.00
  B140187-25g >98.0%(HPLC) 25g ¥434.00
  B140187-250mg >98.0%(HPLC) 250mg ¥29.00
 • (S)-苄基琥珀酸
  B4142
  TCI
  3972-36-9
  C11O4H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B4142-5G 98.0%LC&T 5G ¥750.00
 • (Z)-2-(Methoxycarbonylmethoxyimino)-2-(2-aminothiazol-4-yl)acetic acid
  M294773
  阿拉丁
  80544-17-8
  C8N3O5SH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M294773-5g 98% 5g ¥999.00
  M294773-1g 98% 1g ¥249.00
  M294773-25g 98% 25g ¥3999.00
 • 1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid
  B300268
  阿拉丁
  464-14-2
  C2O3F4SH2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B300268-1g 95% 1g ¥1999.00
  B300268-250mg 95% 250mg ¥719.00
 • 1-(2,5-Dimethoxybenzyl)piperazine hydrochloride
  D300192
  阿拉丁
  374897-99-1
  C13N2O2ClH21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D300192-10g 97% 10g ¥435.00
  D300192-50g 97% 50g ¥1561.00
 • 1-(2-Chloroethyl)Pyrrolidine Hydrochloride
  B300482
  阿拉丁
  7050-67-1
  C29N3O6FS2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B300482-5g ≥95% 5g ¥199.00
 • 1-(carboxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluorocyclobutanecarboxylic acid
  B300383
  阿拉丁
  610260-47-4
  C7O4F4H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B300383-25mg 95% 25mg ¥3699.00
  B300383-5mg 95% 5mg ¥999.00
 • 1-Hexaneboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
  H299977
  阿拉丁
  16343-08-1
  BC6O2H15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H299977-1g ≥97% 1g ¥128.00
 • 10-羟基-2-癸烯酸
  110812
  中检所
  14113-05-4
  C10H18O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  110812 供鉴别和含量测定用 约 30mg ¥0.00
 • 11,14,17-Eicosatrienoic acid
  E140082
  阿拉丁
  17046-59-2
  C20O2H34
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E140082-100mg 98% 100mg ¥1499.00
 • 2-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
  B300924
  阿拉丁
  870719-85-0
  C15N2O5H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B300924-1g ≧95% 1g ¥599.00
  B300924-5g ≧95% 5g ¥1999.00
 • 2-(Phenylmethoxy)-3-pyridinecarboxylic acid
  B299895
  阿拉丁
  14178-18-8
  C13NO3H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B299895-1g 95% 1g ¥2575.00
  B299895-250mg 95% 250mg ¥1539.00
  B299895-100mg 95% 100mg ¥799.00