Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • A890216 2-氨基-4-氟-3-甲基苯甲酸, 97%
  A890216
  麦克林
  129833-28-9
  C8NO2FH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A890216-5g 97% 5g ¥3639.60
  A890216-1g 97% 1g ¥764.10
  A890216-100mg 97% 100mg ¥432.00
  A890216-250mg 97% 250mg ¥373.50
 • C889236 2-(3-氰基苯基)-2,2-二氟乙酸, 90%
  C889236
  麦克林
  1249974-01-3
  C9NO2F2H5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C889236-5g 90% 5g ¥2011.50
  C889236-1g 90% 1g ¥846.90
  C889236-250mg 90% 250mg ¥338.40
 • C889278 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)-2,2-difluoroacetic acid, 95%
  C889278
  麦克林
  1523486-08-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C889278-2.5g 95% 2.5g ¥25882.00
  C889278-1g 95% 1g ¥16470.00
  C889278-100mg 95% 100mg ¥2588.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D889169-5g 95% 5g ¥3705.30
  D889169-1g 95% 1g ¥3069.90
  D889169-250mg 95% 250mg ¥1269.90
 • D889172 ALPHA,ALPHA-二氟-2-(4-甲氧基苯基)乙酸, 95%
  D889172
  麦克林
  1027513-97-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D889172-25g 95% 25g ¥23529.00
  D889172-5g 95% 5g ¥7529.00
  D889172-1g 95% 1g ¥2823.00
  D889172-250mg 95% 250mg ¥1529.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D889245-2.5g 95% 2.5g ¥25882.00
  D889245-1g 95% 1g ¥16470.00
  D889245-100mg 95% 100mg ¥2588.00
 • D889246 2,2-difluoro-2-(m-tolyl)ethan-1-ol, 95%
  D889246
  麦克林
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D889246-2.5g 95% 2.5g ¥25882.00
  D889246-1g 95% 1g ¥16470.00
  D889246-100mg 95% 100mg ¥2588.00
 • D889253 2,2-difluoro-2-phenylethan-1-ol, 95%
  D889253
  麦克林
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D889253-25g 95% 25g ¥47058.00
  D889253-1g 95% 1g ¥2941.00
  D889253-250mg 95% 250mg ¥705.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E889181-5g 95% 5g ¥17647.00
  E889181-1g 95% 1g ¥7647.00
  E889181-100mg 95% 100mg ¥3529.00
  E889181-10mg 95% 10mg ¥823.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E889206-5g 95% 5g ¥4234.50
  E889206-1g 95% 1g ¥1269.90
  E889206-250mg 95% 250mg ¥666.90
 • E889222 ethyl 2-(4-acetamido-2-fluoro-5-methylphenyl)-2,2-difluoroacetate, 95%
  E889222
  麦克林
  1440965-37-6
  C13NO3F3H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E889222-5g 95% 5g ¥5293.80
  E889222-1g 95% 1g ¥1587.60
 • E889264 2,2-二氟-2-(2-吡啶基)乙酸乙酯, 95%
  E889264
  麦克林
  267876-28-8
  C9NO2F2H9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E889264-1g 95% 1g ¥1353.60
 • F910019 1-(4-氟苯基氨基甲酰基)环丙烷羧酸, 95%
  F910019
  麦克林
  849217-48-7
  C11NO3FH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F910019-100g 95% 100g ¥2421.00
  F910019-25g 95% 25g ¥835.20
  F910019-5g 95% 5g ¥256.50
 • P916413 全氟聚醚羧酸, M.W 1000
  P916413
  麦克林
  51798-33-5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P916413-100g M.W 1000 100g ¥1600.00
  P916413-25g M.W 1000 25g ¥550.00
 • P916414 全氟聚醚羧酸, M.W.1500
  P916414
  麦克林
  51798-33-5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P916414-100g M.W.1500 100g ¥1620.00
  P916414-25g M.W.1500 25g ¥540.00
 • P916415 全氟聚醚羧酸, M.W 2000
  P916415
  麦克林
  51798-33-5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P916415-100g M.W 2000 100g ¥1890.00
  P916415-25g M.W 2000 25g ¥630.00
 • P916416 全氟聚醚羧酸, M.W 3000
  P916416
  麦克林
  51798-33-5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P916416-100g M.W 3000 100g ¥2400.00
  P916416-25g M.W 3000 25g ¥800.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A889223-bulk 98% bulk ¥0.00
  A889223-25g 98% 25g ¥17411.00
  A889223-5g 98% 5g ¥8235.00
  A889223-1g 98% 1g ¥2352.00
  A889223-100mg 98% 100mg ¥360.00
 • ★B889186 2-(3-溴苯基)-2,2-二氟乙酸, 99%
  B889186
  麦克林
  885068-76-8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B889186-bulk 99% bulk ¥0.00
  B889186-10g 99% 10g ¥4470.00
  B889186-1g 99% 1g ¥1294.00
  B889186-250mg 99% 250mg ¥552.00
  B889186-100mg 99% 100mg ¥329.00
 • ★B889187 2-(3-溴苯基)-2,2-二氟乙烷-1-醇, 96%
  B889187
  麦克林
  915133-40-3
  C8OF2BrH7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B889187-bulk 96% bulk ¥0.00
  B889187-10g 96% 10g ¥4470.00
  B889187-1g 96% 1g ¥1294.00
  B889187-250mg 96% 250mg ¥552.00
  B889187-100mg 96% 100mg ¥329.00