Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-薄荷醇
  M3170
  TCI
  15356-60-2
  C10H20O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M3170-25G 99.0%GC 25G ¥515.00
  M3170-100G 99.0%GC 100G ¥1630.00
 • (-)-β-香茅醇
  C3619
  TCI
  7540-51-4
  C10H20O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C3619-25ML 98.0%GC 25ML ¥930.00
  C3619-5ML 98.0%GC 5ML ¥300.00
 • (-)-β-香茅醇
  C1466
  TCI
  7540-51-4
  C10H20O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C1466-25ML 95.0%GC 25ML ¥620.00
 • (-)-莰醇
  B1012
  TCI
  464-45-9
  C10H18O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B1012-500G 95.0%GC 500G ¥1830.00
  B1012-25G 95.0%GC 25G ¥260.00
 • (-)-表儿茶素没食子酸酯
  E0890
  TCI
  1257-08-5
  C22H18O10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0890-100MG 98.0%LC 100MG ¥1790.00
  E0890-20MG 98.0%LC 20MG ¥530.00
 • (-)-表没食子儿茶素没食子酸酯水合物
  E0694
  TCI
  989-51-5
  C22H18O11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0694-500MG 98.0%LC 500MG ¥2575.00
  E0694-100MG 98.0%LC 100MG ¥755.00
 • (1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-蒎烷二醇
  P1934
  TCI
  18680-27-8
  C10O2H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1934-5G 98.0%GC 5G ¥1265.00
  P1934-25G 98.0%GC 25G ¥4170.00
 • (3-溴丙氧基)(叔丁基)二甲基硅烷
  B5346
  TCI
  89031-84-5
  C9OsiBrH21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B5346-5G 98.0%GC 5G ¥380.00
  B5346-25G 98.0%GC 25G ¥1230.00
 • (R)-(+)-1-苯乙醇
  P0795
  TCI
  1517-69-7
  C8OH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P0795-1G 98.0%GC 1G ¥540.00
  P0795-5G 98.0%GC 5G ¥980.00
  P0795-25G 98.0%GC 25G ¥4530.00
 • (R)-(+)-3-氯-1-苯基-1-丙醇
  C2423
  TCI
  100306-33-0
  C9OClH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C2423-1G 98.0%GC 1G ¥360.00
 • (R)-(-)-1,2-丙二醇
  P1152
  TCI
  4254-14-2
  C3O2H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1152-5G 97.0%GC 5G ¥870.00
  P1152-25G 97.0%GC 25G ¥2190.00
 • (R)-(-)-1-苯乙烷-1,2-二醇
  P1150
  TCI
  16355-00-3
  C8O2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1150-1G 98.0%GC 1G ¥385.00
  P1150-5G 98.0%GC 5G ¥1090.00
 • (R)-(-)-3-氯-1,2-丙二醇
  M0967
  TCI
  57090-45-6
  C3O2ClH7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M0967-10G 96.0%GC 10G ¥535.00
  M0967-25G 96.0%GC 25G ¥685.00
 • (R)-1-[3,5-双(三氟甲基)苯基]乙醇
  B4131
  TCI
  127852-28-2
  C10OF6H8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B4131-25G 98.0%GC 25G ¥1480.00
  B4131-5G 98.0%GC 5G ¥435.00
 • (R)-3-氨基-1-丁醇
  A2951
  TCI
  61477-40-5
  C4NOH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2951-5G 98.0%GC&T 5G ¥2450.00
  A2951-1G 98.0%GC&T 1G ¥660.00
 • (S)-(+)-1-苄氧基-2-丙醇
  B4117
  TCI
  85483-97-2
  C10O2H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B4117-5G 95.0%GC 5G ¥490.00
  B4117-1G 95.0%GC 1G ¥120.00
 • (S)-(+)-1-苯乙烷-1,2-二醇
  P1151
  TCI
  25779-13-9
  C8O2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1151-1G 98.0%GC 1G ¥195.00
  P1151-5G 98.0%GC 5G ¥690.00
 • (S)-(+)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-甲...
  D1691
  TCI
  22323-82-6
  C6H12O3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D1691-5G 98.0%GC 5G ¥490.00
  D1691-25G 98.0%GC 25G ¥1920.00
  D1691-1G 98.0%GC 1G ¥150.00
 • (S)-(+)-氯-1,2-丙二醇
  C1542
  TCI
  60827-45-4
  C3O2ClH7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C1542-10G 98.0%GC 10G ¥855.00
  C1542-25G 98.0%GC 25G ¥1085.00
 • (S)-(-)-1-苯乙醇
  P0796
  TCI
  1445-91-6
  C8OH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P0796-1G 98.0%GC 1G ¥495.00
  P0796-5G 98.0%GC 5G ¥1210.00
  P0796-25G 98.0%GC 25G ¥4390.00