Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • B839076 2-氟-5-三氟甲基苄溴, 97%
  B839076
  麦克林
  220239-69-0
  C8F4BrH5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B839076-1g 97% 1g ¥97.20
  B839076-250mg 97% 250mg ¥53.10
 • B840352 4-氰基-3-氟苄溴, 98%
  B840352
  麦克林
  222978-03-2
  C8NFBrH5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B840352-1g 98% 1g ¥549.90
  B840352-250mg 98% 250mg ¥226.80
 • B841474 2-溴-6-硝基苄溴, 97%
  B841474
  麦克林
  58579-54-7
  C7NO2Br2H5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B841474-250mg 97% 250mg ¥154.80
  B841474-50mg 97% 50mg ¥55.80
 • B842093 2-溴-4-硝基苄溴, 97%
  B842093
  麦克林
  940-05-6
  C7NO2Br2H5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B842093-250mg 97% 250mg ¥549.90
  B842093-50mg 97% 50mg ¥169.20
 • B842554 4,5-二甲氧基-2-硝基苄溴, 96%
  B842554
  麦克林
  53413-67-5
  C9NO4BrH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B842554-5g 96% 5g ¥1088.00
  B842554-1g 96% 1g ¥350.00
  B842554-250mg 96% 250mg ¥150.00
 • B843458 3-溴-9,10-菲醌, 97%
  B843458
  麦克林
  13292-05-2
  C14O2BrH7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B843458-25g 97% 25g ¥1762.00
  B843458-10g 97% 10g ¥885.00
  B843458-5g 97% 5g ¥460.00
  B843458-1g 97% 1g ¥107.80
  B843458-250mg 97% 250mg ¥49.00
 • B844349 2-溴-5-氯苄溴, 98%
  B844349
  麦克林
  66192-24-3
  C7ClBr2H5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B844349-5g 98% 5g ¥142.00
  B844349-1g 98% 1g ¥63.00
 • B845067 2-溴-1,10-菲罗啉, 98%
  B845067
  麦克林
  22426-14-8
  C12N2BrH7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B845067-5g 98% 5g ¥779.00
  B845067-1g 98% 1g ¥201.00
  B845067-250mg 98% 250mg ¥84.00
 • B846735 3-(甲基磺酰基)苄溴, 98%
  B846735
  麦克林
  82657-76-9
  C8O2SbrH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B846735-100mg 98% 100mg ¥116.10
  B846735-25mg 98% 25mg ¥47.70
 • C840711 4-氯-7-羟基氢化茚, 98%
  C840711
  麦克林
  145-94-8
  C9OClH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C840711-250mg 98% 250mg ¥587.70
  C840711-50mg 98% 50mg ¥197.10
 • C844862 3,5-二硝基苄氯, 97%
  C844862
  麦克林
  74367-78-5
  C7N2O4ClH5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C844862-25g 97% 25g ¥807.00
  C844862-5g 97% 5g ¥441.00
  C844862-1g 97% 1g ¥262.00
  C844862-250mg 97% 250mg ¥76.00
 • D843716 2,7-二溴-9,10-菲醌, 97%
  D843716
  麦克林
  84405-44-7
  C14O2Br2H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D843716-25g 97% 25g ¥1658.00
  D843716-5g 97% 5g ¥455.00
  D843716-1g 97% 1g ¥146.00
  D843716-250mg 97% 250mg ¥68.00
 • D843779 2,7-二溴苯并菲, 97%
  D843779
  麦克林
  888041-37-0
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D843779-1g 97% 1g ¥822.00
  D843779-250mg 97% 250mg ¥311.00
 • D918171 1,3-二异丙基-2-异硫氰酸苯, ≥95%(GC)
  D918171
  麦克林
  25343-70-8
  C13NSH17
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D918171-1g ≥95%(GC) 1g ¥322.20
 • E918203 5-乙基间二甲苯, ≥98%(GC)
  E918203
  麦克林
  934-74-7
  C10H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E918203-1mg ≥98%(GC) 1mg ¥5767.20
 • E918227 2,2'-亚乙基二氧二苯酚, ≥98%(GC)
  E918227
  麦克林
  20115-81-5
  C14O4H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E918227-100mg ≥98%(GC) 100mg ¥457.20
 • E918228 1-乙炔基-4-己基苯, ≥95%(GC)
  E918228
  麦克林
  79887-11-9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E918228-5g ≥95%(GC) 5g ¥835.20
 • E918245 1-乙基-4-辛基苯, ≥97%(GC)
  E918245
  麦克林
  204008-22-0
  C16H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E918245-1g ≥97%(GC) 1g ¥1384.20
 • F839467 3-氟-5-甲氧基苄溴, 98%
  F839467
  麦克林
  914637-29-9
  C8OFBrH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F839467-1g 98% 1g ¥461.00
  F839467-250mg 98% 250mg ¥156.00
 • M844066 对甲苯亚磺酸一水合物, 98%
  M844066
  麦克林
  1588441-34-2
  C7O3SH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M844066-1g 98% 1g ¥90.00