Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-Dehydroabietylamine
  D290943
  阿拉丁
  1446-61-3
  C20NH31
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D290943-25g 55% 25g ¥99.00
  D290943-500g 55% 500g ¥1317.00
  D290943-100g 55% 100g ¥355.00
 • (+)-Dehydroabietylamine [Optical Resolving Agent]
  D154779
  阿拉丁
  1446-61-3
  C20NH31
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D154779-25g >90.0%(GC) 25g ¥499.00
  D154779-5g >90.0%(GC) 5g ¥199.00
  D154779-100g >90.0%(GC) 100g ¥1199.00
  D154779-500g >90.0%(GC) 500g ¥4999.00
 • (+)-Dibenzoyl-D-tartaric Acid
  D154781
  阿拉丁
  17026-42-5
  C18O8H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D154781-250g >98.0%(HPLC) 250g ¥149.00
  D154781-25g >98.0%(HPLC) 25g ¥34.00
  D154781-1kg >98.0%(HPLC) 1kg ¥522.00
  D154781-500g >98.0%(HPLC) 500g ¥267.00
  D154781-100g >98.0%(HPLC) 100g ¥80.00
  D154781-5kg >98.0%(HPLC) 5kg ¥1962.00
 • (-)-cis-2-Benzylaminocyclohexanemethanol
  C153309
  阿拉丁
  71581-93-6
  C14NOH21
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C153309-250mg ≥98.0% 250mg ¥259.00
  C153309-5G ≥98.0% 5G ¥2799.00
  C153309-200mg ≥98.0% 200mg ¥194.00
  C153309-1G ≥98.0% 1G ¥656.00
 • (1R,2R)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine
  R160855
  阿拉丁
  870991-70-1
  C14N2O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160855-1G >95.0%(HPLC)(T) 1G ¥1611.00
  R160855-100MG >95.0%(HPLC)(T) 100MG ¥329.00
 • (2R,3R)-Tartranilic Acid [for optical resolution]
  R160882
  阿拉丁
  3019-58-7
  C10NO5H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160882-200mg >98.0%(T) 200mg ¥142.20
  R160882-1G >98.0%(T) 1G ¥369.00
  R160882-5G >98.0%(T) 5G ¥1499.00
 • (R)-(+)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
  N113471
  阿拉丁
  3906-16-9
  C12NH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N113471-25g 99% (sum of enantiomers) 25g ¥2914.00
  N113471-5g 99% (sum of enantiomers) 5g ¥936.00
  N113471-1g 99% (sum of enantiomers) 1g ¥282.00
 • (R)-(+)-1-苯乙胺
  P0794
  TCI
  3886-69-9
  C8H11N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P0794-500ML 99.0%GC 500ML ¥1405.00
  P0794-100ML 99.0%GC 100ML ¥480.00
  P0794-25ML 99.0%GC 25ML ¥180.00
 • (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
  R160852
  阿拉丁
  19342-01-9
  C10NH15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160852-1ML >98.0% 1ML ¥379.00
  R160852-5ml >98.0% 5ml ¥1329.00
 • (R)-(+)-N-(α-Methylbenzyl)phthalamic Acid
  R160888
  阿拉丁
  21752-35-2
  C16NO3H15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160888-5G >98.0%(HPLC) 5G ¥1404.00
  R160888-1G >98.0%(HPLC) 1G ¥414.00
  R160888-250mg >98.0%(HPLC) 250mg ¥149.00
 • (R)-(+)-α-Methylbenzylamine
  M106714
  阿拉丁
  3886-69-9
  C8H11N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M106714-25g 99%, (98% ee) 25g ¥48.00
  M106714-2.5kg 99%, (98% ee) 2.5kg ¥1517.00
  M106714-500g 99%, (98% ee) 500g ¥349.00
  M106714-100g 99%, (98% ee) 100g ¥100.00
 • (R)-(+)-α-Methylbenzylamine
  M141280
  阿拉丁
  3886-69-9
  C8H11N
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M141280-5g 90% 5g ¥59.00
 • (R)-(-)-1-Amino-2-propanol
  R160942
  阿拉丁
  2799-16-8
  C3NOH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160942-5g >98.0%(GC) 5g ¥129.00
  R160942-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥39.00
  R160942-25g >98.0%(GC) 25g ¥450.00
  R160942-100g >98.0%(GC) 100g ¥1735.00
  R160942-1g >98.0%(GC) 1g ¥47.00
 • (R)-(-)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic Acid
  R160887
  阿拉丁
  53558-93-3
  C5O4H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R160887-10g >98.0% 10g ¥1979.00
  R160887-100g >98.0% 100g ¥9599.00
  R160887-5G >98.0% 5G ¥620.00
  R160887-1G >98.0% 1G ¥181.00
  R160887-25g >98.0% 25g ¥2788.00
 • (R)-1-(2-萘基)乙胺
  N0724
  TCI
  3906-16-9
  C12NH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N0724-5G 98.0%GC&T 5G ¥1330.00
  N0724-1G 98.0%GC&T 1G ¥405.00
 • (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
  S161024
  阿拉丁
  2799-17-9
  C3NOH9
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S161024-500g >97.0%(GC) 500g ¥19999.00
  S161024-1g >97.0%(GC) 1g ¥43.00
  S161024-250mg >97.0%(GC) 250mg ¥29.00
  S161024-5g >97.0%(GC) 5g ¥198.00
  S161024-25g >97.0%(GC) 25g ¥397.00
  S161024-100g >97.0%(GC) 100g ¥1541.00
  S161024-10g >97.0%(GC) 10g ¥223.00
 • (S)-(+)-5-Oxotetrahydrofuran-2-carboxylic Acid
  S161230
  阿拉丁
  21461-84-7
  C5O4H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S161230-1g ≥97.0% 1g ¥164.00
  S161230-25g ≥97.0% 25g ¥2682.00
  S161230-200mg ≥97.0% 200mg ¥38.00
  S161230-5g ≥97.0% 5g ¥637.00
  S161230-10g ≥97.0% 10g ¥1324.00
 • (S)-(+)-α-(Trifluoromethyl)benzyl Alcohol
  S161231
  阿拉丁
  340-06-7
  C8OF3H7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S161231-5g >98.0%(GC) 5g ¥6179.00
  S161231-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥639.00
  S161231-1G >98.0%(GC) 1G ¥1739.00
 • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
  N122375
  阿拉丁
  10420-89-0
  C12NH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N122375-1g 99% 1g ¥30.00
  N122375-25g 99% 25g ¥170.00
  N122375-100g 99% 100g ¥640.00
  N122375-5g 99% 5g ¥52.00
 • (S)-(-)-1-(1-萘基)乙胺
  N0481
  TCI
  10420-89-0
  C12NH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N0481-5G 99.0%GC 5G ¥1375.00
  N0481-1G 99.0%GC 1G ¥365.00