Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • M176962
  阿拉丁
  62224-19-5
  C6O2SbrH5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M176962-5g 97% 5g ¥198.00
  M176962-1g 97% 1g ¥54.00
  M176962-250mg 97% 250mg ¥29.00
  M176962-25g 97% 25g ¥699.00
  M176962-100g 97% 100g ¥1979.00
 • ((5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)THIO)ACETIC ACID
  M170673
  阿拉丁
  50918-26-8
  C5N2O2S2H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M170673-100mg -- 100mg ¥1191.00
 • (+)-1,4-二-O-苄基-D-苏糖醇
  D2239
  TCI
  91604-41-0
  C18O4H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2239-1G 98.0%GC 1G ¥2200.00
 • (+)-10-樟脑磺酰氯
  C0998
  TCI
  21286-54-4
  C10O3SclH15
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0998-25G 97.0%GC&T 25G ¥1160.00
  C0998-5G 97.0%GC&T 5G ¥300.00
 • (+)-10-樟脑磺酸
  C0015
  TCI
  3144-16-9
  C10O4SH16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0015-500G 98.0%T 500G ¥1115.00
  C0015-100G 98.0%T 100G ¥325.00
  C0015-25G 98.0%T 25G ¥110.00
 • (+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol
  O159899
  阿拉丁
  50622-09-8
  C7O4H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O159899-1G >97.0%(GC) 1G ¥400.00
  O159899-5G >97.0%(GC) 5G ¥1129.00
  O159899-250mg >97.0%(GC) 250mg ¥161.00
 • (+)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
  B120911
  阿拉丁
  93379-49-8
  C31H30O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B120911-1g 97% 1g ¥143.00
  B120911-25g 97% 25g ¥1538.00
  B120911-5g 97% 5g ¥415.00
 • (+)-4,5-双[羟基(二苯基)甲基]-2,2-二甲基...
  B2048
  TCI
  93379-49-8
  C31H30O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B2048-5G 97.0%LC 5G ¥1595.00
  B2048-1G 97.0%LC 1G ¥520.00
 • (+)-4,5-双[羟基(二苯基)甲基]-2-甲基-2-...
  B1615
  TCI
  109306-21-0
  C36O4H32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B1615-1G 95.0%LC 1G ¥1225.00
 • (+)-Benzotetramisole
  B120963
  阿拉丁
  885051-07-0
  C15N2SH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B120963-5g 97% 5g ¥4999.00
  B120963-1g 97% 1g ¥1710.00
  B120963-250mg 97% 250mg ¥599.00
 • (+)-Fenchol
  F189081
  阿拉丁
  2217-02-9
  C10OH18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  F189081-500g 98% 500g ¥460.00
  F189081-25g 98% 25g ¥53.00
  F189081-100g 98% 100g ¥141.00
 • (+)-JQ1
  J166817
  阿拉丁
  1268524-70-4
  C23N4O2SclH25
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  J166817-5mg 98% (HPLC) 5mg ¥69.00
  J166817-10mg 98% (HPLC) 10mg ¥125.00
  J166817-25mg 98% (HPLC) 25mg ¥238.00
 • (+)-Limonene 1,2-epoxide
  L168394
  阿拉丁
  203719-54-4
  C10OH18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  L168394-100ml 97.0% (sum of isomers, GC) 100ml ¥1399.00
  L168394-25ml 97.0% (sum of isomers, GC) 25ml ¥629.00
 • (+)-O-Acetyl-D-malic Anhydride
  O160028
  阿拉丁
  79814-40-7
  C6O5H6
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O160028-25g >97.0% 25g ¥2450.00
  O160028-1G >97.0% 1G ¥302.00
  O160028-5G >97.0% 5G ¥770.00
 • (+)-二对甲苯酰-D-酒石酸
  D1417
  TCI
  32634-68-7
  C20H18O8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D1417-250G 98.0%LC&T 250G ¥2575.00
  D1417-25G 98.0%LC&T 25G ¥605.00
 • (+)-二特戊酰-D-酒石酸
  D2702
  TCI
  76769-55-6
  C14O8H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2702-5G 98.0%T 5G ¥655.00
  D2702-1G 98.0%T 1G ¥225.00
 • (+)-苯并四咪唑
  B3296
  TCI
  885051-07-0
  C15N2SH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B3296-5G 97.0%GC 5G ¥5770.00
  B3296-1G 97.0%GC 1G ¥2185.00
  B3296-200MG 97.0%GC 200MG ¥630.00
 • (+)-鹰爪豆碱
  S0884
  TCI
  492-08-0
  C15N2H26
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S0884-1G 98.0%GC 1G ¥1990.00
 • (+/-)-JQ1
  J166816
  阿拉丁
  1268524-69-1
  C22N4O2SclH23
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  J166816-5mg 98% (HPLC) 5mg ¥1557.00
  J166816-25mg 98% (HPLC) 25mg ¥6265.00
 • (-)-1,4-二-O-苄基-L-苏糖醇
  D2240
  TCI
  17401-06-8
  C18O4H22
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2240-5G 98.0%GC 5G ¥3245.00
  D2240-1G 98.0%GC 1G ¥995.00