Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 •  (1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane
  R803598
  麦克林
  539834-19-0
  C37N2O2H54
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R803598-100mg 98.0% 100mg ¥2152.00
 •  (R,R)-(−)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediamine
  R823293
  麦克林
  135616-40-9
  C36N2O2H54
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R823293-25g 98% 25g ¥618.00
  R823293-5g 98% 5g ¥162.00
  R823293-1g 98% 1g ¥60.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  R828470-1g -- 1g ¥1668.00
 •  N,N'-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,1,2,2-tetramethylethylenediamine
  N823696
  麦克林
  351498-10-7
  C36N2O2H56
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N823696-1g 98% 1g ¥1428.00
  N823696-250mg 98% 250mg ¥598.00
 •  N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
  N823698
  麦克林
  3946-91-6
  C20N2O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N823698-25g 96% 25g ¥1648.00
  N823698-5g 96% 5g ¥591.00
 •  N,N'-Bis(salicylidene)-1,2-propanediamine
  N823693
  麦克林
  94-91-7
  C17N2O2H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N823693-100g 98% 100g ¥2999.00
  N823693-25g 98% 25g ¥986.00
  N823693-5g 98% 5g ¥377.00
 •  N,N'-Bis(salicylidene)-1,3-propanediamine
  N823694
  麦克林
  120-70-7
  C17N2O2H18
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N823694-100g 99% 100g ¥280.00
  N823694-25g 99% 25g ¥112.00
  N823694-5g 99% 5g ¥34.00
 •  N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
  N823692
  麦克林
  94-93-9
  C16N2O2H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N823692-100g 99% 100g ¥454.00
  N823692-25g 99% 25g ¥151.00
  N823692-5g 99% 5g ¥48.00
 •  TETRASODIUM ETHYLENE 1,1-DIPHOSPHONATE
  T888851
  麦克林
  33016-77-2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T888851-5g ≥97% 5g ¥3210.00
  T888851-1g ≥97% 1g ¥968.00
  T888851-250mg ≥97% 250mg ¥322.00