Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • B801912 1,1'-双(二叔丁基膦基)二茂铁, 98%
  B801912
  麦克林
  84680-95-5
  C26P2FeH44
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B801912-25g 98% 25g ¥3850.00
  B801912-5g 98% 5g ¥1300.00
  B801912-1g 98% 1g ¥358.00
  B801912-250mg 98% 250mg ¥118.00
 • B801963 1,1'-双(二苯基膦)二茂铁, 97%
  B801963
  麦克林
  12150-46-8
  2[C17H14P-].Fe+2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B801963-500g 97% 500g ¥1960.00
  B801963-100g 97% 100g ¥436.00
  B801963-25g 97% 25g ¥129.00
  B801963-5g 97% 5g ¥43.00
  B801963-1g 97% 1g ¥28.00
 • B802796 (±)-2,2'-双-(二苯膦基)-1,1'-联萘, 98%
  B802796
  麦克林
  98327-87-8
  C44P2H32
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B802796-100g 98% 100g ¥1998.00
  B802796-25g 98% 25g ¥598.00
  B802796-5g 98% 5g ¥136.00
  B802796-1g 98% 1g ¥42.00
 • B803056 1,1'-双(二异丙基膦)二茂铁, 98%
  B803056
  麦克林
  97239-80-0
  C22P2FeH36
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B803056-25g 98% 25g ¥2860.00
  B803056-5g 98% 5g ¥698.00
  B803056-1g 98% 1g ¥195.00
  B803056-250mg 98% 250mg ¥86.00
 • B822229 (2-溴苯基)二苯基膦, ≥98%
  B822229
  麦克林
  62336-24-7
  C18PbrH14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B822229-5g ≥98% 5g ¥1800.00
  B822229-1g ≥98% 1g ¥420.00
  B822229-250mg ≥98% 250mg ¥130.00
 • B832061 (叔丁氧基羰基亚甲基)三苯基磷烷, 97%
  B832061
  麦克林
  35000-38-5
  C24O2PH25
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B832061-25g 97% 25g ¥349.20
  B832061-5g 97% 5g ¥124.20
  B832061-1g 97% 1g ¥21.00
 • B860253 (苄氧羰基甲基)三苯基溴化膦, ≥97%
  B860253
  麦克林
  78385-36-1
  C27O2PbrH24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B860253-5g ≥97% 5g ¥346.00
  B860253-1g ≥97% 1g ¥108.00
 • B869132 1,1'-双(二氯膦基)二茂铁, 95%
  B869132
  麦克林
  142691-70-1
  C10P2Cl4FeH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B869132-50mg 95% 50mg ¥397.80
 • B871215 (4-溴丁基)膦酸, 98%
  B871215
  麦克林
  1190-14-3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B871215-200mg 98% 200mg ¥558.00
 • B871216 (4-溴苯基)膦酸, 98%
  B871216
  麦克林
  16839-13-7
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B871216-200mg 98% 200mg ¥596.70
 • B871257 (3-溴苯基)二苯基氧化膦, 98%
  B871257
  麦克林
  10212-04-1
  C18OPbrH14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B871257-1g 98% 1g ¥472.00
  B871257-200mg 98% 200mg ¥156.00
 • B918633 1,1'-双[(2R,5R)-2,5-二甲基-1-磷杂环戊基]二茂铁, 97%
  B918633
  麦克林
  540475-45-4
  C24P2FeH48
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B918633-5g 97% 5g ¥6192.00
  B918633-1g 97% 1g ¥1512.00
  B918633-250mg 97% 250mg ¥437.40
 • B918641 1,1'-二[(2R,5R)-2,5-二乙基磷杂环戊基]二茂铁, 98%
  B918641
  麦克林
  147762-89-8
  C28P2FeH56
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B918641-5g 98% 5g ¥6192.00
  B918641-1g 98% 1g ¥1512.00
  B918641-250mg 98% 250mg ¥439.20
 • B918642 1,1'-二[(2S,5S)-2,5-二乙基磷杂环戊基]二茂铁, 98%
  B918642
  麦克林
  436863-50-2
  C28P2FeH56
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B918642-5g 98% 5g ¥6192.00
  B918642-1g 98% 1g ¥1512.00
  B918642-250mg 98% 250mg ¥439.20
 • C918778 (三乙基膦)氯化金(I), 98%
  C918778
  麦克林
  15529-90-5
  C6PClAuH16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C918778-1g 98% 1g ¥1782.00
  C918778-250mg 98% 250mg ¥628.20
  C918778-100mg 98% 100mg ¥322.20
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C920433-25mg 97% 25mg ¥1534.50
 • D823681 (1-甲基-2,2-二苯基环丙基)二叔丁基膦, 97%
  D823681
  麦克林
  742103-27-1
  C24PH33
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D823681-1g 97% 1g ¥686.00
  D823681-200mg 97% 200mg ¥206.00
 • D823682 (1-甲基-2,2-二苯基环丙基)二环己基膦, 95%
  D823682
  麦克林
  1023330-38-2
  C28PH37
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D823682-1g 95% 1g ¥660.00
  D823682-250mg 95% 250mg ¥198.00
 • D823683 (1,1-二苯基-1-丙烯-2-基)二环己基膦, 90%
  D823683
  麦克林
  384842-24-4
  C27PH35
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D823683-5g 90% 5g ¥3698.00
  D823683-1g 90% 1g ¥819.00
  D823683-250mg 90% 250mg ¥243.00
 • D823688 (五氟苯基)二苯基磷, 90%
  D823688
  麦克林
  5525-95-1
  C18F5PH10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D823688-5g 90% 5g ¥2200.00
  D823688-1g 90% 1g ¥700.00