Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (-)-Gallocatechin gallate
  G106899
  阿拉丁
  4233-96-9
  C22H18O11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  G106899-25mg 98% 25mg ¥699.00
  G106899-100mg 98% 100mg ¥2380.00
 • (1E,4E)-1,5-Bis[3,5-bis(methoxymethoxy)phenyl]-1,4-pentadiene-3-one
  E156103
  阿拉丁
  917813-62-8
  C25O9H30
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E156103-20MG >97.0%(HPLC) 20MG ¥470.00
  E156103-100MG >97.0%(HPLC) 100MG ¥1606.00
 • (1E,4E)-1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1,4-pentadiene-3-one
  E156107
  阿拉丁
  1217503-60-0
  C22O7H24
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E156107-20MG >95.0%(HPLC) 20MG ¥269.00
  E156107-100MG >95.0%(HPLC) 100MG ¥1254.00
 • 1-Acetyl-2-phenylhydrazine
  A100226
  阿拉丁
  114-83-0
  C8H10N2O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A100226-25g 98% 25g ¥32.00
  A100226-100g 98% 100g ¥75.00
  A100226-500g 98% 500g ¥273.00
  A100226-2.5kg 98% 2.5kg ¥1299.00
 • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
  A107209
  阿拉丁
  5451-09-2
  C5H10ClNO3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A107209-500mg 99% 500mg ¥52.00
  A107209-5g 99% 5g ¥251.00
  A107209-1g 99% 1g ¥81.00
  A107209-100g 99% 100g ¥2717.00
  A107209-25g 99% 25g ¥803.00
  A107209-100mg 99% 100mg ¥37.00
 • 5-Methoxypsoralen
  M101153
  阿拉丁
  484-20-8
  C12H8O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M101153-5g >98.0%(GC) 5g ¥695.00
  M101153-250mg >98.0%(GC) 250mg ¥99.00
  M101153-1g >98.0%(GC) 1g ¥249.00
  M101153-50mg >98.0%(GC) 50mg ¥59.00
 • 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐
  A0325
  TCI
  5451-09-2
  C5H10ClNO3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A0325-1G 98.0%T 1G ¥1050.00
  A0325-100MG 98.0%T 100MG ¥240.00
 • 5-甲氧基补骨脂素
  520036
  中检所
  484-20-8
  C12H8O4
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  520036 供 HPLC 法含量测定用 30 mg ¥0.00
 • 6-Thioguanine
  T106639
  阿拉丁
  154-42-7
  C5H5N5S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T106639-5g 98% 5g ¥754.00
  T106639-25g 98% 25g ¥3311.00
  T106639-1g 98% 1g ¥258.00
 • 6-硫鸟嘌呤
  T0212
  TCI
  154-42-7
  C5H5N5S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T0212-5G 95.0%LC 5G ¥1310.00
  T0212-1G 95.0%LC 1G ¥435.00
 • 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
  D113432
  阿拉丁
  57-97-6
  C20H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D113432-250mg 95% 250mg ¥599.00
  D113432-1g 95% 1g ¥1169.00
  D113432-100mg 95% 100mg ¥299.00
 • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
  E110128
  阿拉丁
  86639-52-3
  C22H20N2O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E110128-1g 98% 1g ¥297.00
  E110128-100mg 98% 100mg ¥54.00
  E110128-500mg 98% 500mg ¥179.00
  E110128-5g 98% 5g ¥1279.00
 • 7-乙基-10-羟基喜树碱
  E0748
  TCI
  86639-52-3
  C22H20N2O5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0748-1G 98.0%LC 1G ¥1540.00
  E0748-100MG 98.0%LC 100MG ¥255.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab214799-500UG -- 500 µg ¥4475.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14142-100TEST -- 100 tests ¥8361.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14144-100TEST -- 100 tests ¥8752.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14153-100TEST -- 100 tests ¥8361.00
 • 货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab14159-100TEST -- 100 tests ¥9639.00
 • Anti-Kallikrein 5抗体(ab7283)
  ab7283
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab7283-50UG -- 50 µg ¥4691.00
 • Anti-PD1抗体(ab286138)
  ab286138
  abcam
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  ab286138-100UG -- 100 µg ¥8362.00