Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (+)-Dehydroabietic acid
  D344549
  阿拉丁
  1231-75-0
  C20O2H28
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D344549-25mg -- 25mg ¥996.00
 • (+)-樟脑
  C0010
  464-49-3
  C10H16O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • (+)-樟脑酸
  C0012
  124-83-4
  C10O4H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • (+)-薄荷醇
  M3170
  TCI
  15356-60-2
  C10H20O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  M3170-100G 99.0%GC 100G ¥1630.00
  M3170-25G 99.0%GC 25G ¥515.00
 • (+/-)-外-6-羟基托品酮
  H1289
  TCI
  5932-53-6
  C8NO2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H1289-1G 98.0%GC&T 1G ¥1520.00
 • (-)-4-萜品醇
  S25304
  源叶
  20126-76-5
  C10H18O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  S25304-5ml ≥98%(GC) 5ml ¥200.00
 • (-)-β-香茅醇
  C3619
  TCI
  7540-51-4
  C10H20O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C3619-25ML 98.0%GC 25ML ¥930.00
  C3619-5ML 98.0%GC 5ML ¥300.00
 • (-)-β-香茅醇
  C1466
  TCI
  7540-51-4
  C10H20O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C1466-25ML 95.0%GC 25ML ¥620.00
 • (-)-乙酸薄荷酯
  A1107
  TCI
  2623-23-6
  C12H22O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A1107-25ML 98.0%GC 25ML ¥360.00
 • (-)-樟脑
  C1251
  TCI
  464-48-2
  C10H16O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C1251-5G 98.0%GC 5G ¥410.00
 • (-)-科立内酯4-苯甲酸苯酯
  C2756
  TCI
  31752-99-5
  C21O5H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C2756-200MG 98.0%LC 200MG ¥190.00
  C2756-1G 98.0%LC 1G ¥790.00
 • (-)-苯甲酸科里内酯
  C2605
  TCI
  39746-00-4
  C15O5H16
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C2605-1G 98.0%LC 1G ¥1300.00
  C2605-200MG 98.0%LC 200MG ¥435.00
 • (-)-莰醇
  B1012
  TCI
  464-45-9
  C10H18O
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B1012-500G 95.0%GC 500G ¥1830.00
  B1012-25G 95.0%GC 25G ¥260.00
 • (-)-表儿茶素没食子酸酯
  E0890
  TCI
  1257-08-5
  C22H18O10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0890-100MG 98.0%LC 100MG ¥1790.00
  E0890-20MG 98.0%LC 20MG ¥530.00
 • (-)-表没食子儿茶素没食子酸酯水合物
  E0694
  TCI
  989-51-5
  C22H18O11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0694-500MG 98.0%LC 500MG ¥2575.00
  E0694-100MG 98.0%LC 100MG ¥755.00
 • (1,10-菲咯啉)三[4,4,4-三氟-1-(2-噻吩...
  P1766
  TCI
  17904-86-8
  C36N2O6F9S3EuH20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1766-1G 98.0%T 1G ¥1740.00
 • (1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane)copper(I)chloride complex
  D338524
  阿拉丁
  57953-31-8
  C6N2ClCuH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D338524-1g -- 1g ¥352.00
 • (1,5-己二烯)氯化铑(I)二聚体
  C3194
  TCI
  32965-49-4
  C12Cl2Rh2H20
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C3194-100MG 93.0%T 100MG ¥1560.00
 • (1,5-环辛二烯)(甲氧基)铱(I)二聚体
  C2662
  TCI
  12148-71-9
  C18H30Ir2O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C2662-1G -- 1G ¥1750.00
  C2662-200MG -- 200MG ¥520.00
 • (1,5-环辛二烯)二氯化钯(II)
  D2604
  TCI
  12107-56-1
  C8Cl2PDH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D2604-5G 98.0%T 5G ¥4750.00
  D2604-1G 98.0%T 1G ¥1350.00