Hi,科采云┃一站式科研物资采购云平台欢迎您!  免费热线: 0451-51035213
 • (-)-炔诺孕酮
  N0889
  TCI
  797-63-7
  C21H28O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  N0889-1G 98.0%LC&T 1G ¥2190.00
  N0889-100MG 98.0%LC&T 100MG ¥475.00
 • (S,S)-N,N'-双(1-羟基-2-丁基)乙二胺二盐...
  E1011
  TCI
  1070-11-7
  C10H26Cl2N2O2
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E1011-25G 98.0%T 25G ¥1275.00
  E1011-5G 98.0%T 5G ¥370.00
 • 1-(4-氯苯磺酰基)-3-丙脲
  C1220
  94-20-2
  C10N2O3SclH13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
 • 1-肼苯哒嗪盐酸盐
  H0409
  TCI
  304-20-1
  C8H8N4.HCl
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  H0409-25G 99.0%LC&T 25G ¥1010.00
  H0409-5G 99.0%LC&T 5G ¥360.00
 • 2',4',6'-三羟基苯丙酮
  T0887
  TCI
  2295-58-1
  C9O4H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T0887-25G 98.0%GC&T 25G ¥1310.00
 • 2-(4-氯苯氧基)异丁酸
  C0940
  TCI
  882-09-7
  C10O3ClH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0940-25G 97.0%T 25G ¥310.00
 • 2-乙酰氨基-5-硝基噻唑
  A0689
  TCI
  140-40-9
  C5N3O3SH5
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A0689-5G 98.0%LC&T 5G ¥1780.00
  A0689-1G 98.0%LC&T 1G ¥395.00
 • 2-苯基-1,3-茚满二酮
  P1029
  TCI
  83-12-5
  C15O2H10
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1029-25G 98.0%GC 25G ¥795.00
 • 2-苯基喹啉-4-羧酸
  P1301
  TCI
  132-60-5
  C16NO2H11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  P1301-25G 98.0%LC&T 25G ¥770.00
 • 3-乙基-3-甲基戊二酰亚胺
  E0284
  TCI
  64-65-3
  C8NO2H13
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  E0284-10G 98.0%GC 10G ¥990.00
 • 3-苯偶氮基-2,6-二氨基吡啶单盐酸盐
  B0022
  TCI
  136-40-3
  C11N5ClH12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  B0022-25G 98.0%LC&T 25G ¥515.00
 • 4-(p-甲苯基硫)噻吩并[2,3-c]吡啶-2-甲酰胺
  T3498
  TCI
  251992-66-2
  C15N2Os2H12
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  T3498-100MG 95.0%LC 100MG ¥2840.00
  T3498-25MG 95.0%LC 25MG ¥940.00
 • 5-氨基水杨酸
  A0317
  TCI
  89-57-6
  C7H7NO3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A0317-500G 98.0%T 500G ¥1590.00
  A0317-100G 98.0%T 100G ¥450.00
  A0317-25G 98.0%T 25G ¥165.00
 • 5-氨基水杨酸[用于生化研究]
  A2291
  TCI
  89-57-6
  C7H7NO3
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2291-25G 98.0%T 25G ¥745.00
  A2291-5G 98.0%T 5G ¥240.00
 • 5-氨基羟吲哚
  A2668
  TCI
  20876-36-2
  C8N2OH8
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  A2668-1G 98.0%LC&T 1G ¥890.00
 • Dynasore
  D5461
  TCI
  304448-55-3
  C18N2O4H14
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  D5461-50MG 98.0%LC 50MG ¥2785.00
  D5461-10MG 98.0%LC 10MG ¥785.00
 • EDTA试剂
  CC-6063-01
  DOJINDO/同仁化学 同仁化学
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  CC-6063-01 M030 1EA ¥5140.00
 • KN-93
  K0055
  TCI
  139298-40-1
  C26N2O4SclH29
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  K0055-5MG 98.0%LC 5MG ¥690.00
  K0055-25MG 98.0%LC 25MG ¥2390.00
 • N-环己基氨基磺酸
  C0486
  TCI
  100-88-9
  C6H13NO3S
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  C0486-500G 98.0%T 500G ¥1730.00
  C0486-25G 98.0%T 25G ¥240.00
 • OAC1
  O0490
  TCI
  300586-90-7
  C14N3OH11
  货号 规格型号 包装 目录价 您的价格 数量 购物车
  O0490-10MG 98.0%GC 10MG ¥850.00
  O0490-50MG 98.0%GC 50MG ¥2840.00